نویسنده = ���������������� ���������������� ����������