نویسنده = ������������ ������������
ارزیابی آلودگی و منشأ برخی عناصر سنگین در خاک‌های کشاورزی جنوب سبزوار، شمال شرق ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-26

10.22069/ejsms.2021.17932.1943

آرزو قاسم زاده؛ علیرضا کریمی؛ عاطفه ضیاوی؛ امیر فتوت


قابلیت تاغ در ترسیب کربن آلی خاک در تپه‌های شنی سبزوار

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 187-200

علیرضا کریمی؛ صبا باقری فام؛ حسین شایسته زراعتی