نویسنده = ������ �������� ���������������� ������ ������
ارزیابی تناسب اراضی برای کاشت نخل خرمای رقم کبکاب ( Phoenix dactylifera L.cv Kabkob) در استان بوشهر با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 25-45

10.22069/ejsms.2017.11897.1682

حجت دیالمی؛ جواد گیوی؛ مهدی نادری خوراستگانی؛ محمود احمدپور؛ روح اله تقی زاده مهرجردی