نویسنده = �������� ���������� ����������
ناپویاسازی سرب در خاک آلوده توسط ترکیبات سیلیسیم (مطالعه موردی معدن سرب پاجی میانا)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 125-141

10.22069/ejsms.2020.16795.1899

زهره نوری امیر کلایی؛ فردین صادق زاده؛ محمد علی بهمنیار


اصلاح خاک شور-سدیمی دارای بافت رسی به وسیله کربن آلی محلول

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 159-174

10.22069/ejsms.2018.13846.1769

فردین صادق زاده؛ سمانه حسن تبار؛ محمد علی بهمنیار؛ بهی جلیلی