نویسنده = ������������������ ������������
بررسی پالایش سیانید خاک با کاشت وتیور(Vetiveria zizanioides)

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 155-165

10.22069/ejsms.2019.14010.1774

علیرضا منصوریان؛ آتوسا وزیری؛ محمدرضا زمانی؛ فاطمه حیدریان نائینی