بررسی پالایش سیانید خاک با کاشت وتیور(Vetiveria zizanioides)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

2 استادیارگروه زیست شناسی ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

3 دکتری بیولوژی مولکولی، استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران

4 استادیار موسسه غیرانتفاعی نوردانش

چکیده

سابقه و هدف: سیانید یکی از مهم ترین آلاینده های خاک و محیط زیست است. در سال های اخیر محققان زیادی کاهش میزان سیانید را با روش های فیزیکی، شیمیائی و بیولوژی مورد بررسی قرار داده اند. گیاه پالائی یکی از روش های نوین برای کاهش و پالایش آلاینده های خاک و آب است .هدف اصلی این پژوهش بررسی توانایی پالایش آلودگی سیانید خاک توسط گیاه وتیور است.

مواد و روش ها: برای ارزیابی اثربخشی گیاه پالائی گیاه وتیور در غلظت های مختلف سیانید، آزمایشی گلخانه ای در قالب طرح تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی در سال 1396 به اجرا در آمد . بعد از فراهم نمودن گیاهچه های وتیور (Vetiveria zizanioides) در گلدان های حاوی غلظت های مختلف سیانید کشت گردید. هفت تیمار با غلظت های مختلف در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفت (میانگین میزان سیانید در خاک G، mg/kg 37/14 ، خاک F ، mg/kg 13/10 ، خاک E، mg/kg 09/8 ، خاک D، mg/kg 53/7 ، خاک C ، mg/kg 32/3 ، خاک B، mg/kg 52/2 و خاک A بدون سیانید (به عنوان شاهد)) . در دو دوره زمانی دو ماهه و چهار ماهه میزان سیانید کل خاک و گیاه با دستگاه تقطیر ، اندازه گیری گردید میزان طول گیاه ، برگ و ریشه ها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج با نرم افزار SPSS15 و آزمون های توکی و تی مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها : نتایج بیانگر آن است که افزایش میزان سیانید تاثیر معنی داری بر روی ویژگی های رویشی گیاه وتیور داشت بیشترین میزان طول برگ، ریشه و گیاه در تیمار A و کمترین میزان در تیمار G است و همچنین میزان سیانید در برگ ها و ریشه های گیاه وتیور افزایش یافته است البته با مقایسه میزان سیانید در دو ماه و چهار ماه نشان دهنده کاهش میزان سیانید با گذشت زمان در گیاه است و میزان سیانید در خاک تیمارهای مختلف از لحاظ میزان سیانید کاهش معنی داری داشت.

نتیجه گیری: به طور کلی نتایج این تحقیق بیانگر آن است که افزایش میزان سیانید در خاک منجر به تغییرات در خصوصیات و ویژگی های مورفولوژیکی گیاه وتیور (مانند طول گیاه ، طول ریشه و طول برگ ) می گردد و گیاه وتیور مقاومت بسیار بالائی نسبت به سیانید خاک نشان داده و با گذشت زمان میزان سیانید خاک کاهش و میزان سیانید در گیاه نیاز کاهش می یابد که بیانگر تجزیه سیانید توسط گیاه است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Remediation in Soil Cyanide Using Vetiveria Zizanioides

نویسندگان [English]

  • Ali Reza mansoorian 1
  • Atusa Vaziri 2
  • Mohammad Reza Zamani 3
  • Fatemeh Heidaryan Naeini 4
1 Department of Biology, Payame Noor University, Tehran ,Iran
2 Department of Biology, Payame Noor University, Tehran ,Iran
3 National Institute for Genetic Engineering and Biotechnology, (NIGEB), Tehran, Iran
4 NourDaneh Institute of Higher Education
چکیده [English]

Background and Objectives: Cyanide is one of the most important contamination in the soil and environment. In recent years, researchers have studied the decline in cyanide levels by physical, chemical and biological methods. The phytoremediation is one of the new methods for reducing and refining soil and water contaminants. The main objective of this research is to investigate the Phytoremediation of cyanide with vetiver plant (Vetiveria zizanioides).

Materials and Methods: A greenhouse experiment was conducted in a greenhouse experiment in a randomized design with three same samples in a research greenhouse in 1396 to evaluate the effectiveness of vetiver plant ( Vetiveria zizanioides) in different concentrations of cyanide. After providing the vetiver seedlings (Vetiveria zizanioides), they were grown in pots containing different concentrations of cyanide. Seven treatments of different concentrations were used in this experiment (mean cyanide content in soil G,14.37 mg / kg, F soil, 13.77mg / kg, E soil, 8.09 mg / kg, D soil ,7.53 mg / kg, soil C,3.23 mg / kg, soil B, 2.52 mg / kg and soil A without cyanide (as control)). In two periods of two and four months, the amount of cyanide of the whole soil and plant (Vetiveria zizanioides) was measured by distillation machine. The length of plant, leaf and roots were also evaluated and the results were analyzed by SPSS15 software and Paired Samples T test was evaluated.

Results: The results indicated that the increase in cyanide content had a significant effect on vegetative characteristics of the plant, and the highest leaf, root and plant length were in treatment A and the lowest in treatment of G, and the amount of cyanide in the leaves and roots of the plant had been increased.However, by comparing the amount of cyanide in two months and four months, cyanide amounts decreased over time in the plant, and the level of cyanide in the soil of different treatments was significantly lower in terms of cyanide content.

Conclusion: In general, the results of this reseach indicate that increasing cyanide content in the soil leads to changes in the morphological characteristics of the plant (for example length of Leaf , length of root and length of plant (Vetiveria zizanioides) , and vetiver plant has a very high resistance to soil cyanide, and over time, the amount of cyanide in the soil decreases and the amount of cyanide in the plant (Vetiveria zizanioides) has been reduced .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vetiver
  • Phytoremediation
  • cyanide
  • soil
1.Dwivedi, N., Balomajumder, C., and Mondal, P. 2016. Comparative evaluation of cyanide removal by adsorption, biodegradation and simultaneous adsorption and biodegradation (SAB) process using Bacillus cereus and almond shell. J. Environ. Biol. 37: 4. 551-556.
2.Ebbs, S.D., Kosma, D.K., Nielson, E.H., Machingura, M., Baker, A.J., and Woodrow, I.E. 2010. Nitrogen supply and cyanide concentration influence the enrichment of nitrogen from cyanide in wheat (Triticum aestivum L.) and sorghum (Sorghum bicolor L.). Plant, cell & environment journal. 33: 7. 1152-1160.
3.Torbati, S. 2017. Feasibility Study on Phytoremediation of Malachite Green Dye from Contaminated Aqueous Solutions Using Watercress (Nasturtium Officinale). Iran. J. Health Environ.
9: 4. 503-516.
4.Piotrowska-Długosz, A. 2017. The Use of Enzymes in Bioremediation of Soil Xenobiotics. Xenobiotics in the Soil Environment. Pp: 243-265.
5.Ghasemi, R., and Mokhtari, R. 2013. Resistance to cyanide by salicylate pretreatment in Salix babylonica L. Theoretical and Experimental Plant Physiology. 25: 4. 275-282.
6.Hong, L., Banks, M., and Schwab, A. 2008. Removal of cyanide contaminants from rhizosphere soil. Bioremed. J.
12: 4210-215.
7.Rehman, H.M., Shah, Z.H., Nawaz, M.A., Ahmad, M.Q., Yang, S.H., and Kho, K.H. 2017. Beta-cyanoalanine synthase pathway as a homeostatic mechanism for cyanide detoxification as well as growth and development in higher plants. Planta.
Pp: 1-24.
8.Kumar, R., Saha, S., Dhaka, S., Kurade, M.B., Kang, C.U., and Baek, S.H. 2017. Remediation of cyanide-contaminated environments through microbes and plants: a review of current knowledge and future perspectives. Geosystem Engineering. 20: 1. 28-40.
9.Wachirawongsakorn, P., Jamnongkan,
T., and Latif, M.T. 2015. Removal of Cyanide-Contaminated Water by Vetiver Grasses. Modern Applied Science.
9: 13. 252-268.
 10.       Machingura, M., Salomon, E., Jez,
J.M., and Ebbs, S.D. 2016. The
β‐cyanoalanine synthase pathway: beyond cyanide detoxification. Plant, cell and environment. 39: 10. 2329-2341.
11.       Trapp, S., and Christiansen, H. 2003. Phytoremediation of Cyanide‐Polluted Soils. Phytoremediation: transformation and control of contaminants. Pp: 829-862.
12.       Dimitrova, T., Repmann, F., Raab, T., and Freese, D. 2015. Uptake of ferrocyanide in willow and poplar trees in a long term greenhouse experiment. Ecotoxicology. 24: 3. 497-510.
13.       Yu, X.Z., Gu, J.D., and Liu, S.
2007. Biotransformation and metabolic response of cyanide in weeping willows. J. Hazard. Mater. 147: 3. 838-844.
 14.       Whankaew, S., Machingura, M., Rhanor, T., Triwitayakorn, K., and Ebbs, S. 2014. Interaction of cyanide uptake by sorghum and wheat with nitrogen supply. J. Soil Sci. Plant Nutr. 14: 2. 332-347.
15.       Larsen, M., Trapp, S., and Pirandello, A. 2004. Removal of cyanide by woody plants. Chemosphere. 54: 3. 325-333.
16.       Taebi, A., Jeirani, K., Mirlohi, A., and Zadeh Bafghi, A. 2008. Phytoremediation of cyanide-polluted soils by non-woody plants. J. Isfahan Univ. Technol.
11: 42. 515-523. (In Persian)
17.       O'leary, B., Preston, G.M., and Sweetlove, L.J. 2014. Increased β-cyanoalanine nitrilase activity improves cyanide tolerance and assimilation in Arabidopsis. Molecular plant. 7: 1. 231-243.