نویسنده = ���������� �������� ���������� ����������������