نویسنده = ������������ ����������
بررسی اثر سیستم‏های مختلف خاکورزی بر فعالیت بیولوژیکی و آنزیمی خاک

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 151-164

10.22069/ejsms.2019.15917.1850

سعیده صادقی؛ فرشاد کیانی؛ محمداسماعیل اسدی؛ بهنام کامکار؛ سهیلا ابراهیمی