نویسنده = ������������ ������ ��������
بررسی شاخص‌های تفرق خاک و ارتباط تکامل خاک - زمین‌نما در اقلیم خشک جنوب شرق ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 71-91

شمس الله ایوبی؛ فریده عباس زاده؛ اعظم جعفری؛ حسین خادمی


تلفیق داده های توپوگرافی و ویژگی های خاک برای پیش بینی مکانی پارامترهای مدل منحنی انقباض خاک

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 61-78

زهرا ذوالفقاری؛ شمس الله ایوبی؛ محمد رضا مصدقی