نویسنده = ������������ �������������� ��������
پیش‌بینی مکانی برخی از ویژگی‌های خاک سطحی با استفاده از مدل‌های درون‌یابی و یادگیری ماشین

دوره 10، شماره 3، آذر 1399، صفحه 27-49

10.22069/ejsms.2021.17251.1916

سیدروح اله موسوی؛ فرزانه پارسایی؛ اصغر رحمانی؛ محمد حسین سدری؛ محمد کوهسار بستانی