نویسنده = ���������� �������������� ������
تأثیر کاربرد برخی اصلاح کننده های آلی و معدنی بر میزان عناصر پرمصرف و کم مصرف خاک تحت کشت کینوا در شرایط تنش (آبی)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 25-48

10.22069/ejsms.2021.18118.1960

سپیده رحیمی الاشتی؛ محمد علی بهمنیار؛ مهدی قاجارسپانلو؛ فردین صادق زاده؛ علی مختصی بیدگلی