نویسنده = �������������� ��������
رفتار هورمتیک باکتری همزیست نخود زراعی Mezorhizobium ciceri در برابر غلظت‏های مختلف ایمازتاپیر و تری‏فلورالین

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 161-175

10.22069/ejsms.2022.18850.2013

معصومه حسینی طیلان؛ زینب اورسجی؛ فاختگ طلیعی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ معصومه نعیمی