رفتار هورمتیک باکتری همزیست نخود زراعی Mezorhizobium ciceri در برابر غلظت‏های مختلف ایمازتاپیر و تری‏فلورالین

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏ آموخته کارشناسی‌ارشد علوم علف‏های هرز، گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه گنبد کاووس.

2 استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه گنبد کاووس.

3 استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه گنبد کاووس

4 استادیار ، گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه گنبد کاووس.

چکیده

ریزوبیوم‎ها باکتری‎های خاکزی هستند که قادر به همـزیسـتی با ریشه گیاهان لگومینوز می‎باشـند. همزیستی حبوبات و ریزوبیوم‎ها سبب تثبیت مقادیر بالایی نیتروژن در سراسر جهان می‏شود. این باکتری‏ها به عنوان کود بیولوژیکی در مزارع حبوبات استفاده می‎گردند و هر عاملی که اثر سوء بر ریزوبیوم‎ها داشته باشد سبب کاهش نرخ تثبیت بیولوژیکی نیتروژن خواهد شد. ریزوبیوم‎ها، میکروبیوم‎های غیر هدف برای علف‏کش‎ها می‎باشند. علف‏کش‏های مختلفی از قبیل ایمازتاپیر و تری‏فلورالین می‏توانند بر همزیستی حبوبات و ریزوبیوم‎ها تأثیر منفی یا هورمتیک بگذارند. هورمسیس یک پدیده غلظت-پاسخ است که با تحریک رشد در غلظت کم و مهار رشد در غلظت بالا مشخص می‏شود. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر علف‏کش‏های ایمازتاپیر و تری‎فلورالین در دو pH (5/5 و 7) بر رشد Mezorhizobium ciceri در شرایط in vitro انجام شد.
مواد و روش‎ها
برای بررسی تأثیر علف‏کش‏های ایمازتاپیر و تری‏فلورالین بر باکتری M. ciceri، آزمایشی به صورت طرح کاملاً تصادفی در دانشگاه گنبدکاووس انجام شد. سویه M. ciceri روی عصاره مخمر مانیتول آگار کشت و نگهداری شد. از محیط کشت مایع عصاره مخمر مانیتول در دو pH برابر 5/5 و 7 استفاده گردید. علف‏کش‏های ایمازتاپیر (021/0، 042/0، 084/0، 168/0، 336/0، 672/0 g.L-1) ماده موثره و تری‌‌فلورالین (337/0، 675/0، 35/1، 7/2، 4/5، 8/10 g.L-1) ماده موثره به همراه شاهد بدون علف‌کش به محیط‎ کشت حاوی 105 سلول باکتری بر میلی‎لیتر اضافه و تغییرات جمعیت باکتری در طول موج nm600 محاسبه گردید. این آزمایش با 4 تکرار انجام و برای هر کدام از علف‏کش‏ها دوبار تکرار گردید. روند جمعیت در هر علف‏کش توسط مدل لگاریتم لجستیک سه و چهار پارامتری و هنگام مشاهده پاسخ هورمسیس از معادله Brain-Cousens استفاده شد.
یافته‏ها
جمعیت باکتریM. ciceri تحت تاثیر غلظت‏‏های علف‏کش ایمازتاپیر و تری‎فلورالین در اسیدیته 5/5 از منحنی لگاریتم لجستیک سه پارامتری و در اسیدیته 7 از منحنی برین-کوزنس 5 پارامتری تبعیت کردند. حداکثر جمعیت باکتری در اسیدیته 5/5 و 7 به ترتیب معادل 106×8/22 ، از غلظت‏ صفر و معادل 106×5/378 و از غلظت‏ 021/0 ایمازتاپیر بدست آمد. در غلظت‏های g.L-1 021/0 و 042/0 ایمازتاپیر، جمعیت باکتری 6/25 و 25/10 درصد نسبت به شاهد افزایش یافت که بیانگر رفتار هورمتیک باکتری می باشد. مقدار هورمسیس در تری‎فلورالین از غلظت‏های (g.L-1 337/0 و 675/0) معادل 108×01/1 سلول بر میلی‎لیتر ثبت شد. درصد افزایش جمعیت باکتری این غلظت‏ها، نسبت به شاهد به ترتیب 92/20 و 14/16 بدست آمد. مقدار پارامتر e در اسیدیته 5/5 از ایمازتاپیر معادل g.L-1 1-10×03/1 و از تری‎فلورالین معادل g.L-1 93/2 بدست آمد که نشانگر مقدار علف‎کش لازم جهت 50% کاهش جمعیت باکتری می باشد. حداکثر جمعیت باکتری در اسیدیته 5/5 معادل 106×4/40 از تیمار شاهد و در اسیدیته 7 از غلظت‏ 337/0 معادل 106×4/47 بدست آمد.
نتیجه‏گیری
این پژوهش شواهد آماری مبنی بر تحریک رشد M. ciceri در برابر غلظت‏های حداقلی ایمازتاپیر و تری‏فلورالین در شرایط خنثی را به صورت هورمسیس نشان داد اما در هر دو علف‏کش در شرایط اسیدی از مدل لگاریتم لجستیک پیروی کرد و در آن هورمسیس مشاهده نشد. به طور کلی با افزایش غلظت علف‏کش‏های بکار برده شده در این آزمایش، رشد جمعیت باکتری M. ciceri کاهش یافت اما بسته به pH محیط کشت، روند واکنش باکتری متفاوت بود به طوری‏که در اسیدیته خنثی در غلظت‏‏های زیر غلظت کشنده، افزایش رشد جمعیت و پس از آن کاهش رشد اتقاق افتاد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hormetic behavior of chickpea bacterium Mezorhizobium ciceri to different concentrations of Imazethapyr and Trifluralin

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Sadat Hoseini Tilian 1
  • Zeinab Avarseji 2
  • Fakhtak Taliei 3
  • Ebrahim Gholamalipuor Alamdari 4
  • Masoumeh Naeemi 4
1 Gonbad Kavous
2 Gonbad Kavous University
3 Gonbad Kavous University
4 Gonbad Kavous University
چکیده [English]

Background and objectives Rhizobium is terrestrial bacteria that can coexist and form nodules in the leguminous family. The legume-rhizobia symbiosis results in great quantities of nitrogen fixation throughout the world. Rhizobial populations become non-target microbiomes for the herbicide applied in the field. Various herbicides such as Trifluralin and Imazethapyr can affect legume-rhizobia symbiosis negatively or in hermetic way. Hormesis is a dose-response relationship phenomenon characterized by a low-dose stimulation and a high-dose inhibition. This study aimed to investigate the effect of Imazethapyr and Trifluralin herbicides at two pH value (5.5 and 7) on the growth of Mezorhizobium ciceri at in vitro conditions.
Materials and methods To investigate the effect of Imazethapyr and Trifluralin herbicides on M. ciceri bacteria, an experiment was conducted as a completely randomized design in Gonbad Kavous University. M. ciceri strain were grown and maintained on yeast extract mannitol agar medium. Yeast extract manitol broth medium was used at two pH equal to 5.5 and 7. Moreover, Imazethapyr (0.021, 0.042, 0.084, 0.168, 0.336, and 0.672 g.L-1) and Trifluralin (0.337, 0.675, 1.35, 2.7, 5.4, and 10.8 g.L-1) herbicides accompanied with no-herbicide control added to the medium containing of 105 cell.ml-1 of M. ciceri at in vitro condition and the measurement of bacterial population was calculated at 600 nm light absorption, using spectrophotometer. The experiment was carried out with 4 replications and repeated two times. Population trends at different herbicide were fitted using three and four parameters logistic models and the Brain-Cousens equation was used when the hormesis response was observed.
Results The bacterial population of M. ciceri affected by Imazethapyr and Trifluralin concentrations in pH=5.5 followed the three parameter logarithm logistic model and in pH=7 followed the five parameter Brain-Cousense model. The maximum bacterial populations in pH=5.5 and pH=7 were 22.8×106 from zero concentration and 378.5×106 from 0.021 dose of Imazethapyr, respectively. At 0.021 and 0.042 g.L-1 of Imazethapyr doses, the bacterial population increased by 25.6% and 10.25%, respectively, compared to the control, which indicates the bacteria's hormetic behavior. The amount of hormesis in Trifluralin from doses (0.337 and 0.675 g.L-1) was recorded equal to 1.01×108 cell.mL-1. The increasing percentage of bacterial population from these doses compared to the control was 20.92 and 16.14, respectively. The value of “e” parameter, which indicates the amount of herbicide required for 50% reduction of the bacterial population, in pH=5.5 was obtained from Imazethapyr equivalent to 1.03 10-1 g.L-1 and from Trifluralin equal to 2.93 g.L-1.
Conclusion This study showed statistical evidence of M. ciceri growth stimulation against minimum doses of Imazethapyr and Trifluralin in neutral acidity as Hormesis. This bacterium's population growth reaction in both herbicides under acidic conditions followed the logarithmic logistic model, and no hormesis was observed. In general, with increasing the dose of herbicides used in this experiment, M. ciceri bacterial population growth decreased. However, depending on the culture medium's pH, the bacterial reaction process was different so that in neutral acidity and sub-lethal doses was accompanied by an increase in population growth and then as the doses increased the growth rate decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain-Cousense model
  • Low dose
  • Logarithm Logistic model
  • Growth stimulation
1.Abbasian, A., and Rashed Mohasel, M.H. 2017. Community structure and Species diversity of Chickpea weeds in application of Imazethapyr and Trifuralin. Applied Agricultural Research, 29: 1. 39-45. (In Persian)
2.Ahemad, M., and SaghirKhan, M. 2010. Comparative toxicity of selected insecticides to Pea plants and growth promotion in response to insecticide-tolerant and plant growth promoting Rhizobium leguminosarum. Crop Protection, 29.4: 325-329.
3.Anderson, A., Baldock, J.A., Rogers, S.L., Bellotti, W., and Gill, G. 2004. Influence of Chlorsulfuron on rhizobial growth, nodule formation and nitrogen fixation with Chickpea. Australian Journal of Agricultural Research,55: 1059-1070.
4.Arruda, J.S., Lopes, N.F., and Moura, A.B. 2001. Behavior of Bradyrhizobium japonicum strains under different herbicide concentrations. Planta Daninha, 19: 1. 111-117.
5.Bagherani, N., Galeshi, S., Zeinali, E., and Arzanesh, M.H. 2014. Evaluation of Trifluralin, Metribuzin and Imazethapyr herbicides effects on Bradyrhizobium japonicum isolates growth. Journal of Soil Management and Sustainable Production, 4: 3. 251-268. (In Persian with English abstract)
6.Baraldi, E., Mari, M., Chierici, E., Pondrelli, M., Bertolini, P., and Pratella, G.C. 2003. Studies on Thiabendazole resistance of Penicillium expansum of pears: pathogenic fitness and genetic characterization. Journal of Plant Pathology, 52: 362-370.
7.Bittner, L., Kluver, N., Henneberger, L., Muhlenbrink, M., Zarfl, C., and Escher, B.I. 2019. Combined ion-trapping and mass balance models to describe the pH-dependent uptake and toxicity of acidic and basic pharmaceuticals in zebrafish embryos (Danio rerio). Environmental Science and Technology, 53: 13. 7877-7886.
8.Bostrom, M.L., and Berglund, O. 2015. Influence of pH-dependent aquatic toxicity of ionizable pharmaceuticals on risk assessments over environmental pH ranges. Water Research Journal,72: 154-161.
9.Brain, P., and Cousens, R. 1989. An equation to describe dose responses where there is stimulation of growth at low doses. Weed Research, 29: 93-96.
10.Calabrese, E.J. 2005. Paradigm lost, paradigm found: The reemergence of hormesis as a fundamental dose–response model in the toxicological sciences. Environmental Pollution,138: 378-411.
11.Clark, S.A., and Mahanty, H.K. 1991. Influence of herbicides on growth and nodulation of White clover, Trifolium repens. Soil Biology and Biochemistry, 23: 725-730.
12.Dart, P. 1977. Infection and development of leguminous nodules.P 367-472. In R.W.F., Hardy, and W.S. Silver, A Treatise on Dinitrogen Fixation, Section III: Biology ed.New York John Wiley.
13.Dastorani, M., Gholamalalipour Alamdari, E., Biabani, A., Avarseji, Z., and Habibi, M. 2019. Study the several herbicides effect on weeds control and yield of Cumin (Cuminum cyminum L.). Iranian Journal of Weed Science,14: 1. 83-95. (In Persian)
14.Druin, P., Sellmani, M., Prevost, D., Fortin, J., and Antoun, H. 2010. Tolerance to agricultural pesticides of strains belonging to four genera of Rhizobiaceae. Journal Environmental Science and Health, 45: 780-788.
15.Ferreira, T.C., Aguilar, J.V., Souza, L.A., Justino, G.C., Aguiar, L.F., and Camargos, L.S. 2016. pH effects on nodulation and biological nitrogen fixation in Calopogonium mucunoides. Brazilian Journal of Botany, 39: 4. 1015-1020.
16.Flores, F.J., and Garzon, C.D. 2013. Detection and assessment of chemical hormesis on the radial growth in vitro of Oomycetes and fungal plant pathogens. Dose-Response, 11: 361-373.
17.Fulladosa, E.A., Murat, J.C.B., Bollinger, J.C.C., and Villaescusa, I. 2007a. Adverse effects of organic arsenical compounds towards Vibrio fischeri bacteria. Science of the Total Environment, 377: 207-213.
18.Fulladosa, E.A., Villaescusa, I., Bollinger, J.C., and Murat, J.C.2007b. Effect of arsenic compounds on Vibrio fischeri light emission and butyrylcholinesterase activety. Environmental Chemistry Letters,5: 115-119.
19.Gholamalipour Alamdari, E., and Deokule, S.S. 2009. Allelopathic effects of some weeds on growth and yield of paddy rice (Tarom variety) in northern Iran. Pakistan Journal of Weed Science Research, 15: 2. 123-129.
20.György, E., Mara, G., Máthé, I., Laslo, E., Márialigeti, K., Albert, B., Oancea, F., and Lányi, S. 2010. Characterization and diversity of the nitrogen fixing microbiota from a specific grassland habitat in the Ciuc Mountains. Romanian Biotechnological Letters,15: 4. 5474-5481.
21.Haiyan, N., Li, N., Qiu, J., Chen, Q.,and He, J. 2018. Biodegradation of Pendimethalin by Paracoccus sp.13. Current Microbiology, 75: 1077-1083.
22.Herridge, D.F., Peoples, M.B., and Boddey, R.M. 2008. Global inputs of biological nitrogen fixation in agricultural systems. Plant and Soil,311: 1-18.
23.Kust, C.A., and Strockmeyer, E.B. 1971. Effects of Trifluralin on growth, nodulation and anatomy of soybeans. Weed Science, 19: 147-152.
24.Lambers, H., and Colmer, T. 2005.Root physiology- from gene to function. Plant and Soil, 274: 7-15.
25.Laranjo, M., Young, J.P.W., and Oliveira, S. 2012. Multilocus sequence analysis reveals multiple symbiovars within Mesorhizobium species. Systematic and Applied Microbiology, 35: 359-367.
26.Linde, C.D. 1994. Physico-chemical properties and environmental fate of pesticides. In Environmental Hazards Assessment Program. Environmental Protection Agency. Department of Pesticide Regulation and Pest Management. Environmental Monitoring and Pest Management Branch. California.
27.Migliore, L., Rotini, A., and Thaller, M.C. 2013. Low doses of Tetracycline trigger the E. Cola growth: A case of hormetic response. Dose Response,11: 4. 550-557.
28.Miri, A.A., Avarseji, Z., Gholamalalipour Alamdari, E., and Nakhzari Moghaddam, A. 2020. Effect of pre-planting and post-vegetative herbicides and cultivars on yield and yield components of pea. Journal of Crop Production, 12: 4. 187-198.(In Persian)
29.Mousavi, S.K., Pezeshkpor, P., and Shahverdi, M. 2008. Response of weed population to planting date and chickpea cultivar (cicer aritinum). Journal of Agricultural Science and Technology and Natural Resources, 40: 167-177.(In Persian)
30.Nour, S.M., Cleyet-Marel, J.C., Normand, P., and Fernandez, M.P. 1995. Genomic heterogeneity of strains nodulating chickpeas (Cicer arietinum L.) and description of Rhizobium mediterraneum sp. nov. International Journal of Systematic Bacteriology,45: 640-648.
31.Lin, M., Gresshoff, P.M., and Ferguson, B.J. 2012. Systemic regulation of soybean nodulation by acidic growth conditions. Plant Physiology, 160: 2028-2039. doi:10.1104/ pp.112. 204149.
32.Parra, G., and Ristaino, J.B. 2001. Resistance to mefenoxam and metalaxyl among field isolates of Phytophthora capsici causing Phytophthora blight of bell pepper. Plant Diseases Journal,85: 1069-1075.
33.Raghavendra, K.S., and Gundappagol, R.C. 2017. Effect of herbicides on soil microcosm, nodulation and yield in chickpea (Cicer arietinum L.). Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 6: 5. 1649-1655.
34.Rao, V.S. 2000. Principles of Weed Science. Science Publisher Inc. 555p.
35.Rensburg, H.J., and Strijdom, B.W. 1984. Effect of herbicides on survival of rhizobia and nodulation of peas, groundnuts and Lucerne. South African Journal of Plant and Soil, 1: 4. 135-138.
36.Ritz, C., and Streibig, J.C. 2005. Bioassay analyses using R. Journal of Statistical Software, 12: 1-22.
37.Rivas, R., Laranjo, M., Mateos, P.F., Oliveira, S., Molina1, E.M., and Velazquez, E. 2007. Strains of Mesorhizobium amorphae and Mesorhizobium tianshanense, carrying symbiotic genes of common Chickpea endosymbiotic species, constitute a novel biovar (ciceri) capable of nodulating Cicer arietinum. Letters in Applied Microbiology, 44: 412-418.
38.Sanders, C.L. 2010. Radiation Hormesis and the Linear-No-Threshold Assumption. Springer, NewYork. 214p.
39.Sarup, P., Sorensen, P., and Loeschcke, V. 2014. The long-term effects of a life-prolonging heat treatment on the Drosophila melanogaster transcriptome suggest that heat shock proteins extend lifespan. Experimental Gerontology Journal, 50: 34-39.
40.Seefeldt, S.S., Jensen, J.E., and Furst, E.P. 1995. Log-logistic analysis of dose-response relationships. Weed Technology, 9: 218-227.
41.Sharma, J.P., and Khanna, V. 2011.In vitro sensitivity of rhizobium and phosphate solubilising bacteria to herbicides. Indian Journal Microbiology, 51: 2. 230-
42.Singh, G., and Wright, D. 2002. In vitro studies on the effects of herbicides on the growth of rhizobia. Letters in Applied Microbiology, 35: 12-16.
43.Somasegaran, P., and Hoben, H.J.1994. Handbook for Rhizobia: Methods in legume-Rhizobiumtechnology. NY. Springer-Verlag. 450p.
44.Southam, C.M., and Ehrlich, J. 1943. Effects of extract of western red-cedar heartwood on certain wood decaying fungi in culture. Phytopathology Journal, 33: 517-524.
45.Stebbing, A.R.D. 1987. Growth hormesis-A by-product of control. Health Physics Journal, 52: 543-547.
46.Stebbing, A.R.D. 1998. A theory for growth hormesis. Mutation Research Journal, 403: 249-258.
47.Temporetti, P., Beamud, G., Nichela, D., Baffico, G., and Pedrozo, F. 2019. The effect of pH on phosphorus sorbed from sediments in a river with a natural pH gradient. Chemosphere, 228: 287-299.
48.Wilson, R.G., and Lyon, D.J. 2005. Chemical weed control in dryland and irrigated chickpea. Weed Technology, 19: 959-965.
49.Xu, Y.Q., Liu, S.S. Ze, F., and Wang, J. 2020. pH affects the hormesis profiles of personal care product components on luminescence of the bacteria Vibrio qinghaiensis sp. -Q67. Science of the Total Environment, 713: 136656-136664.
50.Yao, L., Zhao, J.L., Liu, Y.S., Zhang, Q.Q., Jiang, Y.X., Liu, S., Liu, W.R., Yang, Y.Y., and Ying, G.G. 2018. Personal care products in wild fish in two main Chinese rivers: bioaccumulation potential and human health risks. Science of the Total Environment, 621: 1093-1102.
51.Yu, T., Zhang, Y., Wu, F., and Meng, W. 2013. Six-decade change in water chemistry of large freshwater Lake Tahu, China. Environmental Science and Technology, 47: 9093-9101.