نویسنده = ������������ ����������
برآورد فاکتور اقلیمی فرسایش بادی با استفاده از تابع توزیع منطقه ای

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 201-214

سهیلا پویان؛ مریم میراکبری؛ سید فخرالدین افضلی