برآورد فاکتور اقلیمی فرسایش بادی با استفاده از تابع توزیع منطقه ای

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه شیراز

2 استادیار دانشگاه شیراز

چکیده

فاکتور اقلیمی فرسایش بادی معیاری جهت بیان نقش عوامل اقلیمی در فرسایش بادی می باشد. از میان فاکتورهای مؤثر در فرسایش، رطوبت و سرعت باد به عنوان دو خصوصیت اقلیمی منطقه هستند،که باید مدنظر باشد. در این پژوهش از روش های گشتاور خطی و فاکتور اقلیمی فرسایش برای بررسی نقش منطقه ای عوامل اقلیمی بر فرسایش بادی در استان یزد استفاده شد. فاکتور اقلیمی فرسایش بادی با استفاده از کوانتیل های سرعت باد و دیگر داده های هواشناسی در دسترس محاسبه شد. میانگین ماهانه سرعت باد، بیشینه روزانه و دیگر پارامترهای اقلیمی از 14 ایستگاه هواشناسی در استان یزد جهت تحلیل فاکتور اقلیمی فرسایش بادی استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل منطقه ای، سه گروه همگن سرعت باد در نظر گرفته شد. سپس کوانتیل های سرعت باد منطقه ای محاسبه و نتایج برای محاسبه مقادیر فاکتور اقلیمی فرسایش در دو دوره ی شش ماهه تر و خشک برای هر گروه همگن استفاده شدند. علاوه بر این، مقادیر فاکتور اقلیمی فرسایش برای هر ایستگاه با استفاده از توزیع ویبل تخمین زده شد و نتایج با مقادیر فاکتور اقلیمی فرسایش منطقه ای مقایسه شد. نتایج نشان داد که مقادیر فاکتور اقلیمی فرسایش تخمین زده شده با استفاده از روش منطقه ای نسبت به روش ویبل دارای میانگین مربعات خطای کوچکتری می باشد. بنابراین این روش می تواند ارزیابی خطر فرسایش بادی در محیطهای خشک و نیمه خشک را ارزیابی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the wind erosion climatic factor using regional distribution function

چکیده [English]

Wind erosion climatic factor is a measure of climatic factors explaining the wind erosion erosivity. Humidity and wind speed are climatic characteristics that must be considered as the erosion parameters. In this study, linear moment analysis (L-moments) and wind erosion climatic factor were used to evaluate the regional climate’s tendency effect on wind erosion in Yazd province. Wind erosion climatic factor is calculated from wind speed quantiles, and other available meteorological data. Climatic factor analysis is done by Monthly average and daily maximum of wind speed and other available meteorological data from 14 meteorological stations in Yazd province. Three homogeneous groups of wind speed were considered based on results of regional analysis. Then regional wind speed quantiles were calculated and their results is used for calculating wind erosion climatic factor values for two 6-month wet and dry periods that belongs to every homogeneous region. In addition, erosion climatic factor values was estimated for each station by using Weibull distribution and the results were compared with the values of the regional erosion climatic factor. Results showed that estimated values using the regional-based approach have smaller mean square error than the Weibull method. Therefore, this method can be assessed the regional risk of wind erosion in arid and semi-arid environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional analysis
  • Weibull distribution function
  • Climatic parameters
  • Wind speed quantiles