نویسنده = �������������� �������� ��������
ارزیابی تغییرات مکانی آهن قابل دسترس و عوامل مؤثر بر آن در خاک های شالیزاری ( مورد مطالعه: اراضی شالیزاری مرکزی گیلان)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 255-274

فهیمه خرمی زاده؛ ناصر دواتگر؛ محمد مهدی طهرانی؛ وحیدرضا قاسمی دهکردی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی