نویسنده = ������������ ��������������
تشکیل و تحول خاک‌های متشکله بر روی رسوبات کواترنر در بخشی از دشت ارومیه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 93-111

پریسا فرزام نیا؛ شهرام منافی؛ حمیدرضا ممتاز