کلیدواژه‌ها = کود نانو کربن دات آهن
سنتز سبز و مشخصه یابی کود نانو کربن دات آهن و مطالعه انکوباسیونی آن در یک خاک آهکی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-26

10.22069/ejsms.2023.21069.2090

یاسمن زیلاب پور؛ مجتبی بارانی مطلق؛ محمد رفیعی نیا؛ الهام بیدرام؛ مجتبی یحیی آبادی