کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
استفاده از رادیونوکلوئید سزیم-137 در تخمین فرسایش خاک های حوزه آبخیز شصت-کلاته استان گلستان

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 133-147

10.22069/ejsms.2018.10422.1620

نیلوفر بابانژاد؛ فرشاد کیانی؛ عبدالمجید ایزد پناه؛ فرهاد خرمالی؛ فرید اصغری زاده


تأثیر کاربری اراضی بر کارآیی برخی از مدل‌های نفوذ آب به خاک

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 127-138

10.22069/ejsms.2017.10297.1612

محمود رضا سعدی خانی؛ اکبر سهرابی