کلیدواژه‌ها = عدم قطعیت
تجزیه و تحلیل عدم قطعیت یک نقشه‌ی خاک با استفاده از شاخص‌های مجاورت تاکسونومیکی و تفرق خاک

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 147-160

عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ محسن باقری بداغ آبادی


ارزیابی عدم قطعیت مربوط به تخمین مرز تغییرات شوری خاک در دشت ارومیه با روش انتروپی حداکثر اریب

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 131-147

نورایر تومانیان؛ نیکو حمزه پور؛ مصطفی کریمیان اقبال؛ رضا سکوتی اسکویی؛ پاتریک بوگارت