تجزیه و تحلیل عدم قطعیت یک نقشه‌ی خاک با استفاده از شاخص‌های مجاورت تاکسونومیکی و تفرق خاک

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی

2 دانش‌آموخته‌ی دکترای علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

تفکیک طبقات خاک به‌طور معمول در برگیرنده‌ی توجه به یک‌سری مقادیر حد آستانه‌ی قراردادی برای ویژگی‌های خاک است. این مقاله بر مبنای مفاهیم مجاورت تاکسونومیکی و تفرق خاک، تغییرپذیری بالقوه و عدم قطعیت مرتبط با مرزهای اختیاری یا حدود آستانه‌ی تعریف‌شده برای معیارهای طبقه‌بندی خاک را در دو سامانه‌ی رده‌بندی آمریکایی و طبقه‌بندی جهانی، مورد مقایسه قرار داده است. پس از تهیه‌ی نقشه‌ی خاک ژئوپدولوژیک (مقیاس 1:50000) بخشی از منطقه‌ی لاله‌زار (استان کرمان)، با بکارگیری تئوری نمودار جبری، ماتریس مجاورت تاکسونومیکی خاک‌های مطالعاتی بر مبنای طبقات جداسازی شده در دو سامانه‌ی طبقه‌بندی مزبور تهیه شد. سپس، از بزرگ‌ترین مقدار ویژه‌ی این ماتریس (شعاع طیفی) برای محاسبه‌ی شاخص مجاورت تاکسونومیکی نقشه‌ی خاک منطقه استفاده شد. به‌علاوه، تفرق خاک‌های منطقه با استفاده از شاخص تفرق شانن محاسبه شد و با شاخص مجاورت تاکسونومیکی مقایسه گردید. نتایج نشان داد که عدم قطعیت بیشتری در گروه‌بندی خاک‌های منطقه‌ی مطالعاتی بر اساس معیارهای سامانه‌ی رده‌بندی آمریکایی نسبت به سامانه‌ی طبقه‌بندی جهانی وجود دارد. مقایسه‌ی نتایج حاصل از شاخص مجاورت تاکسونومیکی با نتایج به دست آمده از شاخص تفرق شانن نیز نشان داد که سامانه‌ی طبقه‌بندی جهانی در نمایش تفرق خاک‏ها بهتر از سامانه‌ی رده‌بندی آمریکایی عمل نموده ‏است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of uncertainty of a soil map using taxonomic adjacency and pedodiversity indices

نویسنده [English]

  • Isa Esfandiarpour Borujeni 1
چکیده [English]

Soil classes are usually separated by arbitrary threshold values for soil properties. Based on the concepts of taxonomic adjacency and pedodiversity, this paper compares the potential variability and uncertainty associated with arbitrary boundaries or defined thresholds for soil classification criteria in both Soil Taxonomy and WRB systems. After preparing the geopedologic soil map (1:50,000 scale) for part of the Lalehzar region (Kerman province), based on the separated soil classes in both the mentioned classification systems, the taxonomic adjacency matrix of studied soils is prepared using algebraic graph theory. Then, the largest eigenvalue of the matrix (the spectral radius) was used for calculating taxonomic adjacency index of soil map of the region. Besides, the diversity of the soils of the area was calculated using Shannon diversity index and is compared with the taxonomic adjacency index. Results showed that the Soil Taxonomy criteria have greater degree of uncertainty in the classification of the soils of the studied area compared to the WRB system. Comparison of the taxonomic adjacency index results with those of the Shannon diversity index in showing the diversity of the soils indicated that the WRB system has acted more accurately than the Soil Taxonomy system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedodiversity
  • Soil classification
  • Uncertainty
  • Adjacency matrix