بررسی تأثیر تلقیح با قارچ میکوریز بر رشد و جذب عناصر " غذایی کاهو رقم "سیاهو (Lactuca sativa L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of mycorrhizal inoculation on growth and uptake of nutrients in lactuca sativa cv Syaho