دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-272