ارزیابی تعدادی از مدل های مقاومت فروروی خاک در برخی از کشت و صنعت های نیشکر استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluating some penetration resistance models in some Khozestan sugarcane agro-industries