بررسی اثر کودهای آلی و زیستی بر تجزیه و ماندگاری علف کش متری بیوزین در خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effect of biological and organic fertilizers on metribuzine herbicide degradation and persistence in soil