پیامد کاربرد کودهای آلی گیاهی بر بخش های شیمیایی و زیستی کربن آلی خاک

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 همدان، دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

یک راه برای بهبود¬دادن ویژگی¬های زیستی، شیمیایی و فیزیکی خاک و نگهداشت کربن در خاک، افزایش درون¬داد کربن آلی از راه برگرداندن مانده¬های گیاهی و کود¬های جانوری است. نمونه های خاک برداشت شده از لایه 0- 30 سانتی¬متر یک زمین کشاورزی با مانده¬های یونجه، گندم و خاک اره آسیاب شده در نسبت 20 گرم کود در یک کیلو¬گرم وزن خشک خاک تیمار و در دمای آزمایشگاه و رطوبت گنجایش کشاورزی برای 120 روز نگهداری شد. پس از گذشت 1، 20، 60 و 120 روز از آغاز آزمایش، زیر-بخش¬هایی از هر نمونه خاک برای بررسی¬ها برداشت شدند. آزمایش با یک طرح کاملا تصادفی در چارچوب فاکتوریل با فاکتورها مانده گیاهی و گذشت زمان و در سه تکرار انجام شد. کربن زیتوده ریز¬جانداران در همه تیمارها در برابر شاهد، افزایش یافت. کاربرد مانده¬های گیاهی بخش¬های کربن محلول در آب سرد و گرم را به اندازه چشم¬گیری افزایش داد که در تیمار خاک اره در برابر مانده¬های یونجه وگندم در روزهای نخست آزمایش پایین¬تر بود.کربن آلی هر دو بخش هیومیک و فولویک اسید در خاک تیمار شده با مانده گیاهی در برابر خاک بدون مانده گیاهی افزایش یافتند. گرچه این افزایش برای اسید هیومیک به¬ویژه در گام پایانی آزمایش بیشتر بوده است. بررسی روندهای دگرگونی و همبستگی های میان بخش های شیمیایی و زیستی کربن آلی خاک نشان داد که کربن آلی ساخته و رها شده ریزجانداران همزمانی ویژه ای با کربن آلی بخش محلول در آب سرد و گرم دارند که با گذشت زمان تا 20 روز افزایش و سپس کاهش داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of application of plant residues on chemical and biological fractions of organic carbon in soil

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Safari Sinegani 1
چکیده [English]

An option for improving soil physical, chemical and biological properties and carbon sequestration is by increasing organic carbon (OC) input through recycling of crop residues and organic manures. The objective of this study was to determine the degradation of some plant residues and the influence of application of plant residue on different chemical and biological forms of OC in soil. The sampled soil from the top 30-cm layer of an agricultural land treated with mild alfalfa, wheat and sawdust residues, at a rate of 20 g kg-1 (dry weight basis) and incubated in field capacity and lab temperature conditions. After 1, 20, 60 and 120 days of incubation a portion of each soil were taken for analysis. The experiment was considered a completely randomized design as factorial in three replicates. The factors were residues type and the passing time of incubation. Biomass C increased in all treatments significantly. Plant residue application increased cold water and hot water extractable OC significantly. They were relatively lower in sawdust treatment compared to alfalfa and wheat treatments in 1st day of soil incubation. Both of fulvic acid and humic acid in soil increased in plant residue treatments compared to those in control. However this increase was greater for humic acid especially in late stages of soil incubation. The study of changes of different chemical and biological fractions of OC during soil incubation and their correlations revealed that microbial secreted C and biomass C had coherence with cold water and hot water extractable OC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil Organic Matter
  • Chemical fractionation
  • Plant residue
  • Soil incubation