دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 1-343 
تأثیر مقیاس نقشه‌ی خاک بر نتایج مدل SWAT در شبیه‌سازی روند جریان روان‌آب ماهانه‌ در حوضه‌ی آبخیز تویسرکان

صفحه 135-153

مرضیه بصیری؛ عیسی اسفندیارپور بروجنی؛ سمیرا اخوان؛ محسن حمیدپور؛ اردوان کمالی


اثر تلقیح قارچ Piriformospora indica بر جذب و انتقال برخی از عناصر در دو رقم گندم

صفحه 155-173

وحیداله جهاندیده مهجن آبادی؛ مژگان سپهری؛ داود رحمانی ایرانشاهی


بررسی سرعت جذب آمونیوم در سری های مختلف خاک های استان گلستان

صفحه 287-304

صفیه چرکزی؛ اسماعیل دردی پور؛ مجتبی بارانی مطلق؛ سعید نصراله نژاد


اثر اسیدهای آلی با وزن مولکولی پایین در آزادسازی فسفر از سنگ فسفات

صفحه 335-343

ابراهیم رحیم پور؛ ابراهیم سپهر؛ میر حسن رسولی صدقیانی؛ عبداللطیف قلی زاده