تاثیر کاربرد سودوموناس‌های فلورسنت حل‌کننده‌ی فسفات‌ و کود فسفری بر رشد و جذب عناصر غذایی در گیاه کنجد

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 هیات علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

باکتری‌های حل‌کننده‌ی فسفات از جمله باکتری‌های محرک رشد گیاه هستند که از طریق افزایش حلالیت فسفاتهای نامحلول باعث افزایش رشد و عملکرد گیاه می¬شوند. در این تحقیق اثر کاربرد سودوموناس‌های فلورسنت حل کننده‌ی فسفات‌های نامحلول و کود فسفات‌، بر رشد و جذب عناصر غذایی گیاه کنجد مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج سطح فسفر (P0: بدون مصرف کود فسفری ، P1: 100 کیلوگرم، P2: 200 کیلوگرم، P3: 400 کیلوگرم بر هکتار سوپرفسفات‌تریپل و P4: 1200 کیلوگرم بر هکتار سنگ فسفات) و سه سطح باکتری (B0: بدون تلقیح باکتری ، B1 و :B2 باکتری‌های سودوموناس فلورسنت با توانایی بالا در حل فسفات‌های معدنی نامحلول ) در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد تلقیح گیاه کنجد با جدایه‌های باکتری باعث افزایش معنی¬دار وزن خشک و شاخص کلروفیل و جذب عناصر فسفر، آهن و منگنز در سطح یک درصد نسبت به تیمار شاهد شد. سطوح کودی نیز به طور معنی¬داری وزن خشک، شاخص کلروفیل، جذب فسفر، آهن، منگنز و مس را در سطح یک درصد و جذب روی را در سطح پنج درصد افزایش دادند. در بررسی اثرات متقابل کاربرد سطوح کودی و تیمار باکتری¬ها مشخص شد که مصرف 100 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل به همراه تلقیح باکتری B2 توانست شاخص‌های رشد و جذب فسفر و آهن اندام هوایی را در گیاه کنجد نسبت به تیمار شاهد به‌طور معنی‌داری افزایش دهد که این می¬تواند باعث کاهش مصرف کود فسفری و آلودگی‌های ناشی از کاربرد سطوح بالای این کود ‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Phosphate solubilizing Fluorescent Pseudomonad and phosphorus fertilizer on growth and nutrient uptake of Sesame

چکیده [English]

Phosphate solubilizing bacteria are a group of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) that increase growth and yield of plant by enhancing insoluble phosphates. In this study, a greenhouse experiment was carried out to investigate the effect of Phosphate solubilizing bacteria and phosphorous fertilizer on the yield and chemical components of Sesame. This experiment was conducted in factorial based on completely randomized design with three replications including five Levels of phosphorous fertilizer (0, 100, 200 and 400 kg/Ha of triple superphosphate and 1200 kg/Ha of phosphate rock) and three bacterial levels (inoculation with two Phosphate solubilizing Fluorescent Pseudomonad, B1 and B2 and non-inoculated). Results showed that inoculation of Sesame with B1 and B2 isolates significantly increased the dry weight, Index, chlorophyll and uptake of P, Fe, Zn, Cu and Mn in comparison to the control. Also fertilizer application significantly increased dry weight, Index of chlorophyll, P uptake and some of nutrient elements. Results was also indicated that application of 100 kg/ha triple superphosphate along with the B2 isolate were significantly increased nutrient uptake parameters in the sesame plant. Hence it may decrease phosphorus fertilizer consumption and subsequently the pollution due to the high levels of fertilizer application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fluorescent Pseudomonad
  • Phosphate solubilizing bacteria
  • Sesame