بررسی وضعیت کلنیزاسیون میکوریزایی دانهال‌های پسته (Pistacia vera) استان کرمان و مقایسه برخی جدایه‌ها از طریق کشت گلخانه‌ای

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه شهید باهنر

چکیده

وضعیت میکوریزایی دانهال¬های پسته مناطق عمده تولید نهال استان کرمان با توجه به منطقه و برخی خصوصیات خاک و همچنین پتانسیل همزیستی جدایه¬های سورگوم، شبدر و پیاز با دانهال¬های پسته مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور مجموعاً 72 نمونه از نهالستان¬های پسته و 67 نمونه از مزارع سورگوم، شبدر و پیاز استان تهیه و درصد کلنیزاسیون میکوریزی ریشه¬ها بعد از رنگ¬بری با هیدروکسید پتاسیم و رنگ¬آمیزی با تریفان¬بلو تعیین گردید. همچنین ابتدا pH و EC کلیه نمونه¬های خاک و سپس بافت نمونه¬های با درصد¬ کلنیزاسیون متفاوت نیز تعیین شد. نتایج نشان داد همه نمونه¬ها دارای همزیستی میکوریزی می¬باشند و درصد کلنیزاسیون آنها از حداقل 33 تا حداکثر 97 درصد متغیر است. درصد کلنیزاسیون نمونه¬های پسته ماهان، کرمان و بردسیر دارای فراوانی بیشتری در بازه 100-75 و نمونه¬های زرند در بازه 50-25 درصد بود. همچنین بیشترین درصد کلنیزاسیون پیاز و شبدر در بازه 100-75 و سورگوم در بازه 75-50 بود. آزمون همبستگی نشان داد که ارتباط بین pH و بافت (α= 5%) و EC (α= 1%) خاک نمونه¬های پسته با درصد کلنیزاسیون کاملا معنی¬دار است و درصد کلنیزاسیون در شوری¬های بیش از dS/m4 کاهش معنی¬داری یافت. تلقیح دانهال¬های پسته طی یک آزمایش گلخانه¬ای با مجموعا20 جدایه از گیاهان پسته، سورگوم، پیاز و شبدر که درصد کلنیزاسیون بالایی داشتند، نشان داد که کلیه جدایه¬ها بعد از دو ماه دارای قدرت کلنیزاسیون ریشه پسته می¬باشند و درصد کلنیزاسیون از حداقل 63 تا حداکثر 88 درصد متغیر بود. تأثیر تلقیح جدایه¬ها بر اکثر صفات رویشی دانهال نسبت به شاهد بدون تلقیح نیز معنی¬دار شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of mycorrhizal colonization of Pistachio (Pistacia vera) seedlings in Kerman province and evaluation of some isolates via greenhouse experiment

نویسندگان [English]

  • fahimeh salajegheh tezrji 1
  • mehdi sarcheshmehpor 2
  • hamid mohammadi 2
1 shahid bahonar university
2 shahid bahonar university
چکیده [English]

Mycorrhizal status of pistachio seedling in Kerman province in regard to region and some soil properties and also symbiotic potential of Sorghum, clover and onion isolates with pistachio seedling were evaluated in this research. 72 samples of pistachio nurseries and 67 samples of Sorghum, clover and onion farms were gathered from Kerman province and mycorrhizal colonization percent of their roots were determined after clearing with KOH and staining with Tryphan blue. All soil samples were analyzed for EC and pH and then for soil texture of samples with different colonization percent. The result showed that all of samples had mycorrhizal symbiosis and the colonization percent was varied from minimum 33 to maximum 97 percent. The colonization percent of Kerman, Mahan and Bardsir samples was related mainly to 75-100% range, but 25-50% for Zarand samples. Based on regression test, there was a significant relation between soil texture and pH (α=5%) and also EC (α=5%) with colonization percent. The colonization percent were decreased significantly in soil salinity more than 4 dS/m. Inoculation of pistachio seedling with 20 mycorrhizal isolates of pistachio, sorghum, onion and clover plants via a greenhouse experiment showed that all isolates had colonization potential of pistachio roots after 60 days and colonization percent was varied from minimum 63 to maximum 88 percent. Inoculation of Pistachio seedlings with selected isolates had significant effect on most vegetative index of seedlings in compare to control treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Kerman province
  • Pistachio
  • Isolates
  • Mycorrhizal symbiosis
  • colonization percent