اثر تلقیح قارچ Piriformospora indica بر جذب و انتقال برخی از عناصر در دو رقم گندم

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

روشهای بیولوژیک مبتنی بر استفاده از پتانسیل ریزجانداران مفید خاکزی در برقراری روابط همزیستی با گیاهان، با تغییر ساختار ژنتیکی گیاهان، موجب بهبود وضعیت تغذیه‌ای و به دنبال آن کیفیت محصولات زراعی شود. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر تلقیح قارچ Piriformospora indica در کلنیزاسیون ریشه و جذب و انتقال عناصر فسفر، روی و آهن توسط دو رقم گندم (نیک‌نژاد و آزادی) در بستر کشت شن و پرلیت (v/v 2:1) استریل صورت پذیرفت. آزمایش گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل در پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تلقیح قارچ P. indica، غلظت کلروفیل a، b و کلروفیل کل رقم نیک‌نژاد را افزایش داد اما تأثیر معنی‌داری بر شاخص‌های مذکور در رقم آزادی نداشت. تلقیح قارچ P. indica به ترتیب موجب افزایش و کاهش غلظت آهن بخش‌های شاخساره و ریشه رقم نیک‌نژاد شد. قارچ P. indica، باوجود عدم تأثیر بر غلظت روی ریشه رقم نیک‌نژاد، نقش مهمی در افزایش غلظت روی در شاخساره این رقم ایفا کرد. قارچ P. indica موجب افزایش غلظت روی در ریشه رقم آزادی شد اما، فاقد تأثیر معنی‌دار بر غلظت روی شاخساره بود. غلظت فسفر شاخساره و ریشه رقم نیک‌نژاد تلقیح یافته با P. indica افزایش یافت. تلقیح P. indica با ریشه رقم آزادی موجب افزایش غلظت فسفر شاخساره شد اما، فاقد تأثیر معنی‌دار بر غلظت فسفر ریشه بود. به طور کلی نیک‌نژاد به عنوان رقمی با سازگاری بالا با قارچ P. indica به منظور افزایش جذب عناصر غذایی و در نتیجه بهبود کیفیت محصول پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

effect of Piriformospora indica fungus inoculation on uptake and transportation of some nutrients in two wheat cultivars

نویسندگان [English]

  • vahid alah jahandideh mahjen abadi
  • mozhgan sepehri
  • davod rahmani iranshahi
Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Biological methods based on using soil beneficial microorganisms’ potentials for creating symbiosis relationship with plants by modifying genetic structure of plants resulting in improving nutritional status and crops quality. This study was conducted in order to investigate the effect of Piriformospora indica inoculation on root colonization and uptake and transportation of phosphorus, zinc and iron by two wheat cultivars (Nicknejad and Azadi) in sterile sand-perlite (2:1 v/v) pot medium. The greenhouse experiment was conducted as a factorial, completely randomized design with three replications. Inoculation of P. indica increased chlorophyll a, b and total chlorophyll concentrations of Nicknejad cultivar, however had no significant effect on the mentioned index in Azadi cultivar. P. indica inoculation resulted in increase and decrease of iron concentration in shoot and root parts of Nicknejad cultivar, respectively. Despite of no significant effect of P. indica on root zinc concentration of Nicknejad cultivar, this fungus played an important role in increasing zinc concentration in the shoot of this cultivar. P. indica resulted in increase of zinc concentration in the root of Azadi cultivar but, had no significant effect on shoot zinc concentration . Phosphorus concentration in shoot and root of Nicknejad cultivar inoculated with P. indica, increased. Inoculation of P. indica resulted in increase of phosphorus concentration in shoot of Azadi cultivar but, had no significant effect on phosphorus concentration of root. In general, Nicknejad cultivar is proposed as a high compatible cultivar with the P. indica in order to enhancing nutrient uptake and thus improving yield quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wheat cultivars
  • P. indica
  • Nutrient
  • chlorophyll