تاثیر کمپوست زباله شهری و زمان بر تجمع سرب، نیکل و کادمیوم در خاک وگیاه ذرت (Zea Mays. L)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشگاه شاهد

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کمپوست زباله شهری (MSW) بر تجمع فلزات سنگین سرب، نیکل و کادمیوم در خاک تحت کشت ذرت علوفه¬ای، آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه شاهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کاملاً تصادفی (RCBD) با دو عامل مقادیر کمپوست زباله شهری (صفر، 30،15 و 60 تن بر هکتار) و زمان ( اعمال یک یا دوساله کمپوست) در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که کمپوست باعث افزایش معنی¬دار سرب و نیکل کل خاک و قابل عصاره¬گیری با DTPA گردید(p≤0.01). به گونه¬ای که غلظت سرب کل و قابل دسترس در تیمار 60 تن بر هکتار در مقایسه با شاهد به ترتیب 38/1 و 89/1 برابر افزایش یافت. این مقادیر برای نیکل به ترتیب 27/1 و 21/4 برابر بدست آمد. در تمام تیمار¬ها مقدار کادمیوم کم¬تر از حد تشخیص دستگاه جذب اتمی بود. عامل دفعات اعمال نیز بر افزایش تجمع سرب و نیکل در خاک معنی¬داری بود (p≤0.01). این افزایش در مورد غلظت نیکل و سرب کل به ترتیب 4/4 و 2/7 درصد بدست آمد. در مورد تجمع فلزات مذکور در گیاه ذرت، نتایج نشان داد که ریشه بیش از اندام هوایی فلزات سنگین را جذب می¬کند و این تجمع درمورد نیکل بیش از سرب بود (p≤0.01). به گونه¬ای که غلظت سرب و نیکل ریشه در تیمار 60 تن بر هکتار سال دوم در مقایسه با شاهد به ترتیب 9/1 و9/2 برابر افزایش یافت. فاکتور انتقال برای سرب 302/0 و نیکل 284/0 بدست آمد، تغییرات این فاکتور برای سرب تدریجی ولی برای نیکل کاملاً مشهود بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of municipal solid waste compost and application time on accumulation of lead, nickel and cadmium in soil and corn plant

نویسنده [English]

  • Neda Safari 2
چکیده [English]

To evaluate the effect of application of municipal solid waste compost (MSWC) on the accumulation of heavy metals of lead, nickel and cadmium in the soil under maize cultivation, a factorial experiment in base randomized complete block design (RCBD) with four different amounts of municipal solid waste compost (zero, 15, 30 and 60 tons ha-1) and time (compost applied once or twice) was performed with three replications. The results showed that (MSWC) significantly increased total and DTPA extractable lead and nickel in soil in all treatments (P≤0.01), so that the concentrations of total and DTPA extractable lead in the treatment of 60 tons ha-1 was increased 1.38 and 1.89 times in compared to control. These increasing for nickel were obtained 1.27 and 4.21 times respectively. In all treatments the amount of cadmium was less than atomic absorption detection limit. The effects of (MSWC) apply replication times on accumulation of total lead and nickel in soil also was significant (P≤0.01), so that as compared with control for total Ni 4.4 and total Pb 2.7 percent was increased. In relevance with the accumulation of metals in maize, the results indicated that root uptake higher concentrations of these metals than shoots. This accumulation for nickel was more than lead (P≤0.01).So that concentration of lead and nickel root was increased 1.9 and 2.9 times in 60 tons ha-1 second year treatment in compared to control. Transfer factor was obtained 0.302 for Pb and 0.284 for Ni.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Municipal solid waste compost (MSWC)
  • Heavy metals
  • Translocation factor