ارزیابی روشهای درونیابی جهت تعیین پراکندگی برخی عناصر غذایی کم مصرف در اراضی کشاورزی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

چکیده

در این پژوهش با استفاده از روشهای مختلف درونیابی شامل کریجینگ، فاصله معکوس وزندار، توابع پایه شعاعی، چندربعی معکوس و چند جملهای موضعی، تغییرات مکانی مقادیر عناصر کم مصرف آهن، روی، منگنز و مس در اراضی کشاورزی استان گلستان مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور بالغ بر 505 نمونه خاک در سال 1387 از منطقه تهیه شد و مقادیر این عناصر اندازهگیری گردید. معیار ارزیابی در این پژوهش، میانگین مطلق خطا (MAE)، میانگین انحراف خطا(MBE) و ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده با استفاده از روش اعتبارسنجی متقابل بود. نتایج بدست آمده نشان داد روشهای چندربعی معکوس و کریجینگ (نمایی و کروی) بهترین الگوها برای تخمین آهن و منگنز در منطقه میباشند. همچنین روشهای کریجینگ و چندجملهای موضعی درجه 3 به ترتیب مناسبترین و نامناسبترین الگو جهت تخمین مقادیر مس شناخته شدند. روش فاصله معکوس وزندار با توان درجه 1، بیشترین دقت (MAE برابر با 304/0 و MBE برابر با 002/0) را در برآورد عنصر روی در این منطقه دارا بود. تجزیه و تحلیل نیم تغییر نماها نشان داد که منگنز و مس بهترین برازش را با مدل کروی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of different interpolation methods for determination of spatial variability of some micronutrients in agricultural lands of Golestan province

چکیده [English]

In this research, the spatial distribution of Fe, Cu, Zn and Mn on agricultural lands of Golestan province were evaluated using different interpolation methods such as, Kriging, Inverse Distance Weighted, Local Polynomial, Inverse Multiquadric and Radial Basis Function. Thus, 505 soil samples were provided from fields during 2008 and micronutrients rates were measured for each sample. The performance criteria for evaluation the used method were Mean Absolute Error (MAE), Mean Bias Error (MBE) and Root Mean Square Error with the Cross Validation method. The results showed that Inverse Multiquadric and Kriging (Exponential and Spherical models) were the best methods to estimate Fe and Mn. Kriging and Local Polynomial were also found as the most suitable and unsuitable methods for estimating Cu, respectively. Inverse Distance Weighted method with power one, had the highest precision (MAE=0.304 and MBE=0.002) for estimation of Zinc rate in this area. Semivariograms nalysis indicated that Mn and Cu were best fitted to a spherical model

کلیدواژه‌ها [English]

  • geostatistic
  • Kriging
  • spatial distribution
  • Zoning