تأثیر کمپوست زباله شهری تهران و زمان بر غلظت روی و مس در خاک وگیاه ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 هیات علمی

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کاربرد کمپوست زباله شهری تهران (MSWC) بر غلظت روی و مس در خاک تحت کشت ذرت علوفه¬ای ((Zea mays L. رقم سینگل گراس (704)، آزمایشی به¬صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی (RCBD) با دو عامل مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری (صفر، 30،15 و 60 تن بر هکتار) و زمان (اعمال یک مرتبه یا دو مرتبه کمپوست) در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد کمپوست زباله شهری تأثیر معنی¬داری بر کاهش pH و افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی و کربن آلی خاک داشت. کمپوست زباله شهری باعث افزایش معنی¬دار روی و مس کل خاک و قابل عصاره-گیری با DTPA گردید(p≤0.01). بیش¬ترین مقدار روی و مس قابل جذب به¬ترتیب برابر با 82/10 و 29/9 میلی¬گرم در کیلوگرم، مربوط به تیمار 60 تن درهکتار سال دوم بدست آمد به گونه¬ای که در مقایسه با تیمار شاهد برای روی 94/97 و برای مس 02/110 درصد افزایش نشان داد. نتایج نشان داد کمپوست زباله شهری اثر معنی¬داری بر افزایش غلظت روی و مس در ریشه و اندام هوایی داشت(p≤0.01). بیشترین مقدار جذب روی و مس در تیمار سال دوم 60 تن بر هکتار مشاهده شد که در مقایسه با شاهد برای عنصر روی در ریشه و اندام هوایی به¬ترتیب 36/92 و 26/70 درصد و برای عنصر مس در ریشه و اندام هوایی به¬ترتیب 87/73 و 62/118 درصد افزایش یافت. کمپوست زباله شهری برای هر دو عنصر روی و مس سبب افزایش فاکتور دسترسی زیستی شد البته این مسئله برای مس مشهودتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Thehran municipal solid waste compost and time on zinc and copper concentration in soil and corn plant

نویسنده [English]

  • Mryam Fallahi Motlagh 1
چکیده [English]

To evaluate the impact of the application of Thehran municipal solid waste compost (MSWC) on zinc and copper concentrations in the soil under maize (Zea Mays. L.) cultivation, a factorial experiment in base randomized complete block design (RCBD) with two different amounts of municipal solid waste compost (zero, 30.15 and 60 t ha-1) and time (compost applied once or twice) was performed with three replications. The Results showed that MSWC has a significant effect on reducing of pH and increasing of cation exchange capacity and organic carbon (p≤0.01). MSWC significantly increased soil total and DTPA extractable Zn and Cu. (p≤0.01). The highest amount of DTPA extractable zinc and copper respectively observed 10.82 and 9.29 mg kg-1, in the 60 T ha-1 second year of treatment, As compared with control for Zn 97.94 and copper 110.02 percent was increased. Results showed that MSWC has a significant effect on increasing Zn and Cu concentration in roots and shoots (p≤0.01). The highest amount of zinc and copper uptake was observed in the 60 T ha-1 second year of treatment, As compared with control respectively 92.36 and 70.26 percent for zinc and 73.87 and 118.62 percent for copper in root and shoot increased. MSWC for both zinc and copper caused an increase in bioavailable factor, although this was more pronounced for copper. There were significant positive correlation between total and DTPA-extractable Zn and Cu and concentrations of these elements in root and shoot.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thehran municipal solid waste compost
  • Zinc
  • Copper
  • corn