امکان سنجی استفاده از ظرفیت بافری فسفر (PBC) برای تخمین فسفر قابل‌جذب ذرت در برخی خاک‌های آهکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تبریز

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد

3 دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
در این تحقیق، سطح بحرانی فسفر قابل‌جذب گیاه ذرت (Zea mays L.) در 25 نمونه خاک آهکی که از مناطق مختلف استان آذربایجان شرقی جمع‌آوری شده بود، با استفاده از ظرفیت بافری فسفر (PBC ) تعیین شد. برای محاسبه ظرفیت بافری فسفر از روش‌های رایج آزمون فسفر خاک شامل روش‌های اولسن، کالول، سلطان‌پور و شواب، مورگان، کلونا2 و نوارهای کاغذی آغشته به اکسید آهن به‌عنوان فاکتور کمیت (Q) و از روش‌های شاخص اندازه‌گیری فسفر محلول شامل عصاره‌گیرهای آب مقطر، کلرید کلسیم 01/0 مولار و روش پاو به‌عنوان فاکتور شدت (I) استفاده شد. نتایج نشان داد که PBC محاسبه شده با استفاده از نسبت اولسن-P به پاو-P در مقایسه با سایر روش‌های محاسبه PBC بهتر می‌تواند مقدار فسفر جذب شده توسط گیاه ذرت را پیش‌بینی نماید. همبستگی بالای این روش با مقدار فسفر جذب شده توسط بخش هوایی مؤید این مطلب بود. همبستگی خطی نسبت اولسن-P به پاو-P با مقدار فسفر بخش هوایی به دو قسمت مثبت و منفی قابل تفکیک بود و مقدار این همبستگی در رابطه مثبت برابر **91/0 و در رابطه منفی **89/0- بود. سطح بحرانی فسفر قابل‎جذب محاسبه شده از نسبت اولسن-P به پاو-P برای دستیابی به 90 درصد حداکثر ماده خشک نسبی ذرت با استفاده از روش‌های تصویری کیت-نلسون، آماری کیت-نلسون و میچرلیخ-بری، به‌ترتیب 2/2، 44/2 و 19/1 تعیین گردید. میانگین ضرایب C1 و C معادله میچرلیخ-بری نیز به‌ترتیب 8411/0 و 0122/0 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of phosphorus buffering capacity (PBC) application for estimation of corn available phosphorus in some calcareous soils

نویسندگان [English]

  • Adel Reyhanitabar 1
  • 1Mohamad Reza Maghsoodi 2
  • Nosratollah Najafi 3
1 Professor Assictant of University of tabriz
3 Associate Professor of Soil Science Department, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
چکیده [English]

Abstract

In this study, P critical level for corn plant (Zea mays L.) was determined using PBC in 25 combined soils samples from different fields of East Azerbaijan province. To calculate the PBC, current soil P test methods such Olsen,Colwel, Soltanpur and Schowab, Kelna2 and iron impregnated strips as a quantity factor (Q) and the methods of soluble P measurements such as distilled water, calcium chloride and Paauw method as a intensity factor(I) was used. According of the results, the method of PBC (Olsen-P/ Paauw-P) compared to other methods for calculating PBC, was the best method to predict of P uptake by corn plant. The high correlation of PBC (Olsen-P/ Paauw-P) data with the shoot content of phosphorus was confirmed. PBC linear correlation with shoot P content was separated in two positive and negative parts and the positive value of the correlation was 0.91** and negative value was -0.89**. Critical level of soil P for corn with PBC method based on 90 % relative dry matter was determined 2.2, 2.44 and 1.19 by using graphical Cate–Nelson, Cate–Nelson analysis of variance and Mitscherlich-Bray methods, respectively. Mitscherlich-Bray equation coefficient C1 and C, for PBC, were 0.08411 and 0.0122 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buffering capacity
  • corn
  • Critical level
  • Phosphorus