اثر شاخصهای پایداری خاکدانه بر عملکرد گندم در یک خاک با سطح ویژه بالا تحت روش های مختلف خاک‌ورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

2 مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-گروه علوم خاک

چکیده

به منظور بررسی اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر نسبت پراکندگی، وضعیت و درجه دانه بندی خاکدانه، میانگین وزنی قطر خاکدانه و میانگین هندسی قطر خاکدانه، عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم، پژوهشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار، طی سال زراعی 89- 88 در اراضی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واقع در سید میران اجرا گردید. پنج روش مختلف خاک‌ورزی شامل شخم با گاو آهن بر گردان دار سوار به عمق (25-20 سانتیمتر) به همراه یک شخم با دیسک، روتیواتور (17-12 سانتیمتر)، دیسک (10-8 سانتیمتر)، چیزل(30-25 سانتیمتر) و نظام بدون خاک‌ورزی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که در مرحله قبل از خوشه دهی بیشترین و کمترین مقدار نسبت پراکندگی در چیزل و گاوآهن برگرداندار دیده شد. نتایج بیان کننده این مطلب است که در خاک های با سطح ویژه بالا تفاوت عمده ای بین روش های خاک‌ورزی از نظر تأثیر بر پایداری ساختمان خاک نبوده و بنابراین بدون نگرانی از پراکندگی خاک می توان شدت خاک‌ورزی را برای حصول عملکرد بیشتر افزایش داد در هر دو مرحله قبل از خوشه دهی و برداشت بیشترین مقدار درجه و وضعیت دانه بندی در خاک‌ورزی با گاوآهن برگرداندار دیده شد که منجر به افزایش جذب پتاسیم توسط ریشه و عملکرد گندم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of aggregate stability indices on wheat yield in a soil with high specific surface under different tillage methods

نویسنده [English]

  • GhorbanAli Roshani 2
چکیده [English]

Effects of different tillage systems on dispersion ratio, status of aggregation, degree of aggregation, mean weight diameter, geometric diameter, the rain-fed wheat yield and the yield components were investigated by a field trial using a completely randomized block design with five treatments in four replicates during 2009-2010 growing season at Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources Research Farm located at seyedMiran, Gorgan. Tillage treatments used moldboard plough (20-25 cm) with disc, roto-tiller (12-17 cm), double disc (8-10 cm), Chisel plough (25-30 cm) and No-tillage. Results showed that the maximum and minimum dispersion ratios occured with chisel and moldboard plough respectively which indicate various tillage methods hardly influence aggregate stability in soils with high specific surface. With no concerns for loss in aggregate stability, tillage intensities may be intensified for greater yield goals. Maximum status and degree of aggregation occurred with moldboard ploughing with the consequent increases of potassium root uptake and the yield of wheat at before heading and harvest stages both.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tillage dispersion ratio
  • status of aggregation
  • degree of aggregation
  • potassium uptake
  • wheat yield