ارزیابی تأثیر باکتری های محرک رشد و شوری بر جوانه زنی و رشد بوته ذرت (Zea mays L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل

2 عضو هیات علمی

چکیده

باکتری های محرک رشد گیاه به عنوان کودهای زیستی نقش مهمی در افزایش حاصلخیزی و بهبود رشد گیاهان در شرایط تنش دارند. به منظور بررسی کارایی باکتری های محرک رشد بر جوانه زنی و رشد گیاه ذرت در شرایط تنش شوری، آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار به اجرا در آمد. تیمارها شامل پنج سطح شوری (صفر (شاهد)، 2، 4، 6 و 8 دسی زیمنس بر متر) و چهار سطح باکتری (عدم تلقیح ، تلقیح با یک جدایه ازتوباکتر کروکوکوم، یک جدایه سودوموناس فلورسنس و یک جدایه سودوموناس پوتیدا) بودند. تنش شوری تأثیر معنی داری بر حداکثر سرعت جوانه زنی، یکنواختی جوانه زنی ، زمان تا در درصد جوانه زنی و زمان تا 90 درصد جوانه زنی داشتند. همچنین نتایج نشان داد با افزایش تنش شوری مقدار Gmax و GU کاهش و D10 و D90 افزایش یافت. اثر متقابل سطوح تنش شوری و باکتری محرک رشد تأثیر معنی داری بر حداکثر جوانه زنی گیاه ذرت داشت. تلقیح باکتری های محرک رشد در همه سطوح شوری، درصد جوانه زنی بیشتری نسبت به عدم تلقیح باکتری نشان داد. اثر متقابل تنش شوری و باکتری محرک رشد تأثیر معنی داری بر زیست توده و ارتفاع بوته ذرت داشت. با افزایش سطوح تنش شوری و عدم تلقیح باکتری، زیست توده و ارتفاع بوته ذرت کاهش شدیدی یافت. بر اساس نتایج این پژوهش، باکتری های محرک رشد از طریق بهبود رشد گیاه سبب کاهش اثرات منفی تنش شوری بر گیاه ذرت شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects of Plant Growth Promoting Rhizobacteria and salinity on germination and growth of corn plants (Zea mays L.)

نویسندگان [English]

  • ali ansouri 1
  • ALI FALLAH 2
چکیده [English]

The plant promoting bacteria as biological fertilizers play an important role in increasing productivity and improving plant growth in stress condition. In order to evaluate the ability of plant promoting bacteria rhizobacteria on germination and growth of corn under salinity conditions, a pot experiment was conducted in factorial based on randomized complete block design with three replications. The treatments consisted of salinity stress at five levels [zero (control), 2, 4, 6 and 8 dSm-1 of sodium chloride] and four levels of bacterial [non-inoculation (control), Azotobacter chroococum, Pseudomonas fluorescens and Pseudomonas putida]. The Results showed a significant effect (p <0.01) on maximum germination, germination uniformity, time to 10% and 90% germination due to salinity stress. The most Gmax and D10 values were obtained in Azotobacter chroococum bacteria treatment. The interaction effects of salinity stress and bacterial inoculation significantly affected the Gmax values. Bacterial inoculation increased Gmax values significantly compared to non-inoculation plants in all of salinity levels. Also salinity stress effect was significant (P<0.01) for biomass, root weight, leaf number and height of corn. The most biomass yield and plant height were obtained from the inoculation with Azotobacter chroococum. Results showed that biomass yield and plant height decreased with increasing salinity stress in non-inoculated treatments. Inoculation with bacteria increased the biomass and height of plant significantly compared to non-inoculated plants in all of salinity levels. Based on our results, PGPRs can alleviate the negative-effects of salinity stress in corn through increasing of plant growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salt stress
  • corn
  • Vegetative growth
  • Germination rate
  • Biofertilizer