اثر کشت گندم بر شکل های مختلف فسفر معدنی در خاک های لسی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشجو

چکیده

قابلیت جذب فسفر به شکل¬های فسفر معدنی بستگی دارد و آگاهی از تغییرات شکل‌های فسفر برای درک رفتار فسفر در خاک‌ها ضروری است. هدف از این تحقیق بررسی اثر کشت گندم بر شکل¬های مختلف فسفر معدنی خاک بود. آزمایش گلخانه¬ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و با سه تکرار شامل 20 نوع خاک و کشت گندم در دو سطح (با و بدون کشت) انجام شد. پس از گذشت دو ماه برداشت اندام¬های هوایی گیاه انجام شد. شکل‌های مختلف فسفر در خاک‌های مورد مطالعه به روش عصاره¬گیری متوالی جیانگ و گو اندازه¬گیری شد. نتایج نشان داد که کشت گندم بر تمامی شکل‌های فسفر خاک به جز فسفر محبوس در اکسیدهای آهن، اثر معنی¬داری داشت. مقایسه میانگین ها¬ با آزمون دانکن در سطح احتمال 5 درصد نشان داد که مقدار دی کلسیم فسفات (Ca2-P) بعد از کشت گندم در تمام خاک¬های آهکی لسی مورد مطالعه کمتر از خاک کشت نشده بود و در 30 درصد از خاک¬ها در سطح احتمال پنج درصد معنی¬دار بود. به طور مشابه کشت گندم مقدار اکتا کلسیم فسفات (Ca8-P) و فسفات¬های آلومینیوم (Al-P) را نیز کاهش داد ولی این کاهش تنها در سه نمونه خاک معنی¬دار بود. کاهش فسفات¬های آهن (Fe-P) و آپاتایت (Ca10-P) پس از برداشت گندم فقط در یکی از خاک¬های مورد مطالعه معنی¬دار گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wheat cultivation effect on inorganic P forms in loess-derived soils of Golestan province

نویسندگان [English]

  • Esmael Dordipour 1
  • Zahra Naghizadeh Asl 2
1 Member of scientific board
2 Student
چکیده [English]

Knowledge of the phosphorus (P) forms is essential for understanding the behavior of phosphorus. The aim of this study was to investigate the effect of wheat cultivation on different inorganic P forms of soil. A greenhouse factorial experiment in a completely randomized design was carried out with three replications in 20 soil types and plantation at two levels (with and without plantation). The aerial parts were harvested after two months and different forms of phosphorus were determined by Jiang and Gus' inorganic-P fractionation method. The results showed that wheat cultivation had a significant effect on all forms of phosphorus in soil except occluded P in Fe oxides. Duncan's means comparisons test at P. value ≤ 0.05 also showed that the amount of phosphate dicalcium (Ca2-P) in all of calcareous loess derived soils after wheat cultivation was less than uncultivated soils and it was significant in 30% of soils at P. value ≤ 5%. Similarly, wheat planting also reduced the amount of octacalcium phosphate (Ca8-P) and aluminum phosphates (Al-P), but the reduction was significant only in three soil samples. Decrease of iron phosphates (Fe-P) and apatite (Ca10-P) after the wheat harvest was significant only in one of the soils studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inorganic phosphorus
  • forms
  • fractionation
  • Loess soils
  • Wheat