بهبود تغذیه ذرت علوفه‌ای با مصرف کود دامی و کشت مخلوط با گاودانه و لوبیا در یک خاک آهکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشگاه تبریز

چکیده

برای بررسی اثر کود دامی و کشت مخلوط ذرت با گاودانه و لوبیا چیتی بر تغذیه گیاه ذرت آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل نوع کشت در سطوح تک کشتی لوبیا چیتی، تک¬کشتی گاودانه، تک کشتی ذرت، کشت مخلوط ذرت با لوبیا چیتی و کشت مخلوط ذرت با گاودانه و کود دامی در سطوح 0، 30 و 60 تن در هکتار بودند. نتایج نشان داد که غلظت نیتروژن، فسفر، آهن، روی، مس و منگنز بخش هوایی ذرت در کشت مخلوط ذرت با لوبیا و گاودانه به طور معنیداری بیشتر از کشت خالص آن بود در حالی‌که غلظت کلسیم، منیزیم و سدیم بخش هوایی ذرت در کشت مخلوط ذرت با لوبیا و گاودانه تفاوت معنیداری با کشت خالص آن نداشت. اثر متقابل نوع کشت و کود دامی بر غلظت نیتروژن، کلسیم، منیزیم، سدیم، آهن، مس و روی بخش هوایی ذرت معنیدار نبود ولی اثر نوع کشت بر غلظت فسفر، پتاسیم و منگنز بخش هوایی ذرت بسته به سطح کود دامی مصرفی متفاوت بود. مصرف 30 و 60 تن کود دامی در هکتار غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سدیم، آهن، مس، روی و منگنز بخش هوایی ذرت را به طور معنیداری نسبت به شاهد افزایش داد. به¬طور کلی، برای بهبود تغذیه گیاه ذرت و کیفیت علوفه آن، کشت مخلوط ذرت با لوبیا و کاربرد 60 تن کود دامی در هکتار در منطقه مورد مطالعه و شرایط مشابه میتواند توصیه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of Corn Plant Nutrition by Farmyard Manure Application and Intercropping with Bean and Bitter Vetch in a Calcareous Soil

چکیده [English]

In order to study the effect of intercropping of corn with bean and bitter vetch and farmyard manure (FYM) on corn nutrition, a factorial experiment was carried out on the basis of randomized complete blocks design with three replications. The factors were types of intercropping systems at levels of sole bean, bean+corn, sole bitter vetch, bitter vetch+corn, sole corn, and FYM at levels of 0, 30 and 60 tons per hectare. The results showed that intercropping of corn with bean and bitter vetch increased significantly concentrations of N, P, Fe, Zn, Cu and Mn of corn shoot compared to the sole corn, while it had not significant effect on concentrations of Ca, Mg and Na of corn shoot. The interactive effects of cultivation type and FYM on concentrations of N, Ca, Mg, Na, Fe, Zn and Cu of corn shoot were not significant but the effects of cultivation type on concentrations of P, K and Mn of corn shoot were dependent on the level of FYM application. Application of 30 and 60 tons FYM per hectare increased significantly concentrations of N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Zn, Cu and Mn of corn shoot compared to the control. In general, the intercropping of corn with bean and application of FYM at the rate of 60 tons per hectare can be recommended for improving corn nutrition and its forage quality in the study area and similar conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bean
  • Bitter vetch
  • corn
  • Intercropping
  • Manure