دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-263 
قابلیت تاغ در ترسیب کربن آلی خاک در تپه‌های شنی سبزوار

صفحه 187-200

علیرضا کریمی؛ صبا باقری فام؛ حسین شایسته زراعتی


تاثیر اسیدهای آلی بر جذب و تثبیت آهن در خاک های آهکی و اسیدی

صفحه 215-228

میرحسن رسولی صدقیانی؛ بهناز دره قایدی؛ حبیب خداوردیلو؛ ندا مرادی