تأثیر منبع کودی و نسبت‎های کشت مخلوط بر غلظت و جذب عناصر پرمصرف گیاه شنبلیله و سیاهدانه

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد

2 عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

به منظور تأثیر منبع کودی و نسبت‌‎های کشت مخلوط بر غلظت و جذب عناصر پرمصرف گیاه شنبلیله و سیاهدانه، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد اجرا گردید. تک کشتی شنبلیله، تک کشتی سیاهدانه و همچنین سه نسبت مخلوط این دو گیاه (1:1، 1:2 و 2:1) به عنوان عامل اول و سه منبع کودی (کود شیمیایی، کود مرغی، کود مرغی:کود شیمیایی به عنوان کود تلفیقی (1:1)) نیز به عنوان عامل دوم، در نظر گرفته شد نتایج نشان داد که کشت مخلوط دریافت‌کننده کود تلفیقی، غلظت نیتروژن و فسفر در گیاه سیاهدانه و همچنین جذب نیتروژن در گیاه شنبلیله را به ترتیب 79، 70 و4 درصد در مقایسه با تک‎کشتی دریافت کننده کود شیمیایی افزایش داد. بیشترین جذب نیتروژن و فسفر با تک کشتی سیاهدانه تغذیه شده از منبع کود تلفیقی به‎دست آمد. بیشترین غلظت نیتروژن و همچنین غلظت و جذب فسفر گیاه شنبلیله به ترتیب در تیمار شنبلیله: سیاهدانه (1:1) تحت تغذیه کود شیمیایی و تک کشتی تحت تغذیه کود تلفیقی مشاهده گردید. تک کشتی شنبلیله تغذیه شده با منبع کود شیمیایی، دارای بیشترین غلظت و جذب پتاسیم بود، این در حالی بود که بیشترین غلظت و جذب پتاسیم گیاه سیاهدانه به ترتیب در تیمار شنبلیله: سیاهدانه (1:1) و تک کشتی تغذیه شده با کود تلفیقی حاصل گردید. به‎طور کلی نتیجه‎گیری می‎شود که مدیریت تغذیه‌ تلفیقی گیاهان در سیستم‎های کشت مخلوط، می‌تواند در کاهش تلفات نیتروژن در خاک و در نتیجه حفاظت زیست‎ محیطی سهیم باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of fertilizer source and intercropping ratios on fenugreek and black cumin: Macronutrients concentration and uptake

نویسنده [English]

  • Seyfollah Fallah 2
چکیده [English]

In order to effects of fertilizer source and intercropping ratios on macronutrients concentration and uptake of fenugreek and black cumin, a factorial experiment was conducted as randomized complete block design with three replications at Shahrekord University research farm in 2013. Sole cropping of fenugreek (F) and sole cropping of black cumin (B) and three intercropping ratios (F:B 2:1, F:B 1:1, and F:B 1:2) were evaluated as the first factor and three sources of fertilizer (chemical fertilizer, chemical fertilizer: broiler litter as 50:50, and broiler litter) as the second factor. Results indicated that nitrogen and phosphorus concentration of black cumin, and nitrogen uptake of fenugreek increased in intercropping treated with integrated fertilizer, by 79%, 70% and 4%, respectively, compared with monocropping treated with inorganic fertilizers. The highest nitrogen and phosphorous uptake obtained in sole black cumin treated with integrated fertilizer. The greatest nitrogen concentration of fenugreek and concentration and uptake of phosphorus observed in B:F (1:1) treated with inorganic fertilizer and monocropping treated with integrated fertilizer, respectively. The highest concentration and uptake of potassium recorded in sole fenugreek treated with inorganic fertilizer, however the maximum concentration and uptake of potassium in fenugreek achieved in B:F (1:1) treatment and monocropping treated with integrated fertilizer, respectively. These results suggest that, for intercropping sysstems, integrated nutrient management can reducing losses of nitrogen and thus may contribute to the environmental protection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler litter
  • integrated fertilizer
  • Intercropping
  • losses