ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای باغ‌های زیتون طارم با استفاده از روش انحراف از درصد بهینه

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 عضو هیات علمی/مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

3 کارشناس سابق باغ نگین سبز، طارم، زنجان

چکیده

مشکلات زیادی در مورد عملکرد، کیفیت و تداوم باردهی منظم درختان زیتون وجود دارد، یکی از این مشکلات، عدم تعادل تغذیه‌ای است. تحقیق حاضر به منظور بررسی تعادل تغذیه‌ای باغ‌های زیتون با استفاده از روش انحراف از درصد بهینه انجام شد. نمونه‌های خاک و برگ از 79 باغ زیتون در منطقه طارم استان زنجان در 1391 و 1392 جمع آوری و با استفاده از روش‌های مناسب آزمایشگاهی تجزیه شدند. مقدار انحراف از درصد بهینه برای هر عنصر محاسبه شد. میانگین غلظت عناصر غذایی (اعداد مرجع) در برگ باغ‌های با عملکرد نسبی زیاد، برای عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم و منیزیم به ترتیب 8/1، 1/0، 2/1، 1 و 275/0درصد و برای عناصر منگنز، روی، مس و بور به ترتیب 20، 25، 4 و 30 میلی‌گرم در کیلوگرم بدست آمد. نتایج نشان داد که متوسط نیاز به عناصر غذایی بر اساس شاخص انحراف از درصد بهینه، در باغ‌های زیتون مطالعه شده به ترتیب B>Mg>K>N>Zn>Mn>P>Ca>Cu می‌باشد. از طرفی همه باغ‌های با عملکرد نسبی پایین، در وضعیت نامتعادلی از نظر عناصر غذایی قرار داشته و کمبود نیتروژن در 36%، پتاسیم در 84%، منیزیم در 93%، روی در 35% و بور در 95% این باغ‌ها،‌ قابل پیش بینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Tarom Olive Orchards Nutritional Status Using the Deviation from Optimum Percentage Method (DOP)

نویسندگان [English]

  • Omid Noori 1
  • Mehdi Taheri 2
  • Mohammad Tokasi 2
1 Faculty Member
چکیده [English]

There are many problems in yield, quality and and persistence regular bearing in olive trees, one of these problems is nutritional imbalances. This study carried out in order to evaluate nutritional status of olive orchards in Tarom region of Zanjan province. Samples of soil and leaf were taken from 79 olive orchards in June 2012 and 2013 and were analyzed by using appropriate laboratory methods. Deviation from optimum percentage (DOP) for each nutrient was calculated. The optimum concentration of nutrients in leaves of orchards with high yield for nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca) and magnesium (Mg), 1.8 , 0.1 , 1.2 , 1 and 0.275 %, respectively and for manganese (Mn), zinc (Zn), copper (Cu) and boron (B), 20 , 25 , 4 and 30 mg/kg, respectively. The results showed that the average order of nutrients requirement according to DOP in the orchards is B>Mg>K>N>Zn>Mn>P>Ca>Cu. On the other hand all orchards with low yield, in terms of nutrient is in unbalanced status and nitrogen deficiency in 36%, potassium in 84%, magnesium in 93%, zinc in 35% and boron in 95% is predictable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bearing
  • fertilizer
  • Nutrient
  • Nutritional balance
  • Olive