اثر قارچ های Piriformospora indica و Trichoderma tomentosum بر رشد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در سطوح مختلف نیترات مس

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 هیات علمی

3 دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

4 پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده

به‌منظور بررسی اثر قارچ‌های شبه‌میکوریزا و تریکودرما همراه با نیترات مس بر رشد گیاه دارویی ریحان، آزمایشی گلخانه‌ای در سال 1391 و در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح نیترات مس ( 0، 100، 200 و 300 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک) و چهار سطح همزیستی قارچی (عدم تلقیح، تلقیح شبه-میکوریزای Piriformospora indica، تریکودرمای Trichoderma tomentosum و تلقیح همزمان دو قارچ) بود. تلقیح قارچ‌ها در زمان کاشت و تیمار نیترات مس چهار هفته پس از کاشت با آب آبیاری اعمال شد. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعی، تعداد برگ در بوته و وزن تر و خشک ساقه، برگ و بوته بود. تمامی صفات مورد مطالعه در پاسخ به افزایش غلظت نیترات مس از روند افزایشی برخوردار بودند، که روند تغییرات نسبت به نیترات مس در ارتفاع بوته و وزن خشک ساقه و برگ به‌صورت معادله درجه دوم و در سایر صفات به‌صورت خطی بود. اثر متقابل نیترات مس و همزیستی قارچی بر صفات تعداد شاخه فرعی، تعداد برگ، وزن تر برگ، ساقه و بوته و همچنین وزن خشک برگ و بوته معنی‌دار بود و همزیستی قارچی در تمامی سطوح نیترات مس بر صفات مذکور اثر مثبت داشت. تلقیح همزمان دو قارچ بیشترین اثر مثبت (14 تا 50 درصد) را بر صفات مورد مطالعه نشان داد. نتایج این پژوهش بر نقش مثبت نیترات مس و قارچ‌های شبه‌میکوریزا و تریکودرما و بویژه کاربرد همزمان این ترکیبات بر بهبود رشد و عملکرد گیاه ریحان دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Piriformospora indica and Trichoderma tomentosum fungi on basil (Ocimum basilicum L.) growth under copper nitrate levels

نویسندگان [English]

  • Laleh Abdollahi 1
  • Yasser Yaghoubian 3
  • Seyed Mohammad Alavi 4
چکیده [English]

In order to investigate the effects of Piriformospora indica and Trichoderma tomentosum fungi on basil (Ocimum basilicum L.) growth under copper nitrate levels, a pot experiment in factorial arrangement with three replicates was done during 2012. Treatments were four levels of copper nitrate (0, 100, 200 and 300 mg kg-1 of soil) and four levels of fungal coexistence (non-inoculation control, inoculation of Piriformospora indica and Trichoderma tomentosum fungi alone and co-inoculation of two fungi). The seeds were inoculated at before planting time and copper nitrate was fertigated four weeks after planting. The studied parameters were plant height, stem diameter, branches number, leaf number per plant, both stem and leaf fresh and dry weights. Results indicated that all measured parameters except leaf fresh weight showed a positive response to copper nitrate concentrations. In terms of plant height and dry weight of leaf and stem a quadratic equation while for other traits a linear equation was fitted. Interaction between copper nitrate and fungi inoculation was significant for branch number, leaf number, leaf, stem and plant fresh weights and plant and leaf dry weights. Coinoculation of two fungi had the most positive effect (ranged from 14 to 50%) on the mentioned traits. In conclusion, results of the present study represented a positive effect of copper nitrate, mycorrhizae-like fungi and Trichoderma especially for simultaneous application of two fungi along with copper nitrate on basil growth and yield improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trichoderma
  • Basil
  • Mycorrhiza-like fungi
  • copper nitrate