ارزیابی برخی شاخص‌های کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از سنجش از دور در منطقه‌ی بافت

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ولی عصر

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی برخی شاخص‌های کیفیت فیزیکی خاک در منطقه‌ی بافت واقع در استان کرمان، که یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید محصولات کشاورزی در استان کرمان می‌باشد، انجام شد. بدین منظور، از 183 نقطه‌ براساس الگوی نمونه‌برداری شبکه‌ای منظم (با فاصله‌ی 250 متر) از عمق صفر تا 20 سانتی ‌متر نمونه‌های خاک برداشت شدند و شاخص‌های فیزیکی تخلخل تهویه‌ای، میزان آب قابل استفاده، گنجایش زراعی نسبی و پایداری ساختمان خاک اندازه‌گیری شدند. سپس داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل زمین‌آماری قرار گرفتند. در ادامه، نقشه‌ی کریجینگ هر یک در محیط نرم‌افزاری ارک جی ای اس تهیه گردید. هم‌چنین به‌منظور بررسی اثر کاربری اراضی بر روی شاخص‌های اندازه‌گیری‌ شده، نقشه‌ی کاربری اراضی منطقه از طریق طبقه‌بندی نظارت شده تصاویر ماهواره‌ی لندست 8 تهیه گردید. نتایج نشان داد که شاخص پایداری ساختمان خاک منطقه‌ی مورد مطالعه در محدوده‌ی تخریب می‌باشد. به‌طورکلی با توجه به نقشه‌های کریجینگ، کم‌تر بودن شاخص پایداری را می‌توان به درصد سیلت زیاد در قسمت مرکزی، مربوط دانست. در این مناطق، کشت متراکم نیز انجام می‌شود. دلیل دیگر می‌تواند مربوط به مقدار کم ماده‌ی ‌آلی (کمتر از 2 درصد) در اکثر مناطق مورد مطالعه باشد. منطقه‌ از نظر تخلخل تهویه‌ای در محدوده‌ی بهینه قرار داشت. خاک منطقه از توانایی خوبی برای ذخیره‌ و فراهم کردن آب قابل استفاده‌ی گیاه و گنجایش زراعی نسبی برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of soil physical quality indicators using remote sensing and in Baft area

نویسنده [English]

  • Ardavan Kamali
Vali-e-Asr University
چکیده [English]

The aim of this research was to evaluate some soil physical quality indicators using remotely sensed date, GIS and geostatistical methods in Baft area that is one of the most important centers of agricultural production in Kerman province. Therefore, soil samples were collected from 0 to 20cm depth of 183 points based on regular sampling pattern (every 250 meters) and soil physical indicators including air capacity, plant-available water, relative field capacity and soil structural stability indices were determined. Afterward, data were geostatisticaly analyzed. Subsequently, related kriging maps of each index were prepared in ArcGIS. To investigate the impact of land use on determined indices, the land use map of the area were generated using Landsat 8 images. The results showed that the soil structural stability index is within the inappropriate ranges in the studied area. Generally, regarding to kriging maps the low ranges of this index can be contributed to higher amounts of silt particles in the central parts of the area. In the regions, high density planting is occured. Another reason affecting the low soil structural index could relate to the low organic matter content (lower than % 2) in most parts of the area. The studied area was considered suitable regarding air capacity. The soil of region had a good capacity for saving and preparing of plant accessible water and proper relative field capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • plant-available water capacity
  • soil structural stability
  • air capacity
  • Landsat 8
  • relative field capacity