بررسی اثرات کودهای زیستی حاوی باکتری های تثبیت کننده غیرهمزیست نیتروژن و حل کننده فسفات بر روی صفات کمی وکیفی گندم

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس سازمان جهاد کشاورزی مازندران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 عضو هئیت علمی مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

4 محقق مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده

حفظ محیط زیست ودستیابی به توسعه فراگیر ازاهداف مهم کشاورزی پایدارمحسوب میشود بنابراین روشی که بتواند ازمصرف بیش ازحدکودهای شیمیائی بکاهد ضروری بنظرمیرسد. این پژوهش باهدف ارزیابی تاثیرریزجانداران محرک رشد گیاه واثرسیستم های تغذیه تلفیقی – شیمیائی و باکتریائی برمراحل فنولوژی، عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین دانه گندم رقم N8019 بود. آزمایش درسال 1390 درمزرعه پژوهشی ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا وابسته به مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران اجراء شد. این بررسی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و بصورت اسپلیت پلات (طرح کرت های خرد شده) با 12 تیمارودر3 تکرار به اجراء درآمد.تیمارها شامل کود شیمیائی(نیتروژن و فسفر) بعنوان عامل اصلی در3 سطح : 1- بدون مصرف(C0) 2– برابر50% توصیه کودی(C1) 3- معادل 100% توصیه کودی(C2) ودو نوع کود بیولوژیک هرکدام حاوی ریزجانداران حل کننده فسفات وتثبیت کننده نیتروژن بعنوان عامل فرعی در4 سطح1- بدون تلقیح(B0)2- بذورتلقیح شده با باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن(B1) 3- بذورتلقیح شده با باکتریهای حل کننده فسفات(B2) 4- مصرف توام کودهای زیستی(B3). نتایج حاصل ازتجزیه واریانس اجرای آزمایش نشان داد که اثر تیمارهای مختلف شامل مصرف 100% کود شیمیائی و کودهای بیولوژیک برفنولوژی گیاه، عملکردومیزان پروتئین دانه درسطح احتمال 1% معنی داربود.اما بیشترین تاثیر برروی اجزای یادشده درتیمارترکیبی(100%کود شیمیائی+کودهای بیولوژیک)واثرات متقابل آنها بدست آمده است بنابراین خصوصیات کمی و کیفی گندم درسیستم تلفیقی (کودزیستی و شیمیائی) نسبت به زمانی که به تنهائی استفاده می شود نتیجه بهتری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of biofertilizer containing of free living nitrogen fixing bacteria and phosphate solubilizing bacteria (PSB) on quantitative and qualitative traits of wheat

نویسندگان [English]

  • mahmud mohtadi 1
  • Mohammad Jawad mirhadi 2
  • Ali Chraty 3
  • Majid Bahadori 4
1 Expert Agricultural Organization of Mazandaran
2 Associate Professor of Islamic Azad University, Science and Research Branch
3 Member of the Scientific Board of Agricultural and Natural Resources Research Center of Mazandaran
4 Scholar Agriculture and Natural Resources Research Center of Mazandaran
چکیده [English]

considered is an important objectives of sustainable agriculture,environmental protection and achieving inclusive development.Therefore it seems essential method that can reduce the excessive consumption of chemical fertilizers.The purpose of this study was to assess the impact of plant growth promoting microorganisms and effect of combination nutrition systems,chemical and bacterial on stages phenology,yield, yield components wheat grain protein precedent variety N8019.Experiment was conducted in research farm of agricultural research stations baykola affiliated with agriculture and natural resources research center of mazandaran in 2011.The study was conducted a split plot and to form randomized complete blocks design with 12 treatments and 3 replications.Treatments included fertilizer(nitrogen and phosphorus) as the main factor in three levels:1- noconsumption(C0), 2- equivalent to 50% of the fertilizer recommendations(C1),3-equivalent to 100%of the fertilizer recommendations(C2) and two types of biological fertilizers which contain nitrogen-fixing and phosphate solubilizing rhizobacteriaas the subsidiary factor in 4 levels: 1-noinoculation(B0), 2-seeds inoculated with nitrogen-fixing bacteria(B1),3-Seed inoculation with phosphate solubilizing bacteria(B2), 4-Combined application of bio-fertilizers(B3).The results of the analysis of variance experiment run indicated which effect of different treatments, including the use of 100% chemical fertilizers and biofertilizers on plant phenology, yield and grain protein rate, was significant at the 1% but greatest influence on the aforementioned components is achieved through the combination treatment(100%chemical fertilizers+biofertilizers) and interaction effects.Thus the quantitative and qualitative characteristics of wheat in the compilation system (bio-fertilizer and chemicals) than when used alone had a better result.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bio fertilizers
  • Chemical Fertilizer
  • Grain yield
  • Biological yield
  • grain protein