تاثیر سطوح مختلف یک پلیمر محلول در آب و قارچ میکوریز بر جذب کادمیم شبدر برسیم

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

کادمیوم یک فلز سنگین است که اثرات مخرب زیادی بر کیفیت محصول دارد. افزون بر آن، یک عنصر بسیار متحرک در محیط¬زیست می باشد و گیاهان می توانند به آسانی کادمیوم را جذب و آن را به اندام¬های مختلف خود منتقل کنند. کادمیم به راحتی وارد چرخه غذایی انسان و حیوانات شده و سلامتی آنها را به مخاطره می¬اندازد. بمنظور مطاله ثاتیر کاربرد یک پلیمر محلول در آب و تلقیح با قارچ میکوریز بر غلظت کادمیم در گیاه شبدر پرورش یافته در خاک¬های آلوده به سطوح مختلف کادمیم، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در 3 تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان به اجرا درآمد. فاکتورهای مورد بررسی شامل سطوح مختلف یک پلیمر محلول در آب (صفر، 150 و 300 کیلوگرم در هکتار)، سطوح تلقیح با قارچ آربوسکولار میکوریز(گلوموس موسائه) (با و بدون تلقیح با میکوریز) و سطوح مختلف آلودگی خاک به کادمیم (0،5، 10، 20، 40 و80 میلی¬گرم در کیلو¬گرم) بودند. نتایج نشان داد که تلقیح گیاه با قارچ میکوریز جذب کادمیم توسط ریشه گیاه را 72% افزایش ولی جذب کادمیم اندام¬های هوایی را 8/18% کاهش داد و مانع از انتقال کادمیم از ریشه به اندام¬های هوایی گیاه گردید. جذب کادمیم اندام‌های هوایی و ریشه گیاه در اثر کاربرد 300 کیلوگرم پلیمر در هکتار به ترتیب 46% و 5/37% نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of water-soluble polymer and mycorrhizal fungi on cadmium of berseem clover

چکیده [English]

Cadmium is a heavy metal with a strong adverse effect on crop quality. Moreover, it is a mobile element in environment and plants can easily uptake and transfer it to their organs. Cadmium can easily enter human and animals food chains and threatens their health. To study the effects of a water soluble polymer and inoculation with mycorrhizal fungi on cadmium uptake of clover grown on contaminated soils with different levels of cadmium, one factorial experiment were conducted using a completely randomized design and three replications. In these experiments the effects of different levels of a water soluble polymer (0, 150 and 300 kg.ha-1), inoculation with mycorrhizal fungi (Glomus mosseae) and different levels of soil cadmium (0, 5, 10, 20, 40 and 80 mg.kg-1) on cadmium uptake of clover were assessed. The results showed that Plant inoculation with mycorrhizal fungi increased cadmium uptake of root by 72% but it decreased that of aerial parts by 18.8% and prevented translocation of cadmium from root to aerial parts. Application of polymer in soil decreased the cadmium uptake in aerial parts and roots. Application of 300 kg polymer per hectare decreased cadmium uptake of aerial parts and roots by 46 and 37.5% respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil contamination
  • Heavy metals
  • Biofertilizers