بررسی آلودگی نیکل در برگ درختان چنار (Platanus Orientalis) حاشیه خیابان ها و خاک های سطح شهر رشت

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل از دانشکده کشاورزی- دانشگاه گیلان

2 عضو هیئت علمی

چکیده

فلزات سنگین یکی از مهم‌ترین و شناخته شده‌ترین آلاینده‌ها هستند که ورود آن‌ها به محیط‌زیست سبب بروز صدمات و بیماری‌های مختلفی می‌شود. این تحقیق با هدف تعیین وضعیت آلودگی خاک‌ و برگ درختان چنار به عنصر نیکل، تخمین و پهنه بندی نیکل در سطح شهر رشت به استفاده از روش زمین آمار انجام شد. ابتدا 126 نمونه مرکب از خاک سطحی (0 – 30 سانتی متری) و 76 نمونه برگ از درختان چنار از حاشیه خیابان‌های شهر رشت جمع آوری شد و غلظت کل عنصر نیکل در خاک‌ها و برگ‌ها تعیین شد. میانگین غلظت‌ نیکل خاک و نیکل گیاه به ترتیب: 59/35 و 7/2 میلی‌گرم بر کیلوگرم به دست آمد. نیکل خاک در تمام منطقه پایین‌تر از آستانه هشدار و سمیت نیکل می‌باشد و در مورد نیکل گیاه اکثریت گیاهان منطقه آلوده به نیکل نبوده و پایین‌تر از حد مجاز سمیت می‌باشند که در حدود 2/9 درصد از آن‌ها بالاتر از این حد بودند. مدل‌‌های کروی و خطی بر داده‌ها به روش سعی و خطا در نرم افزار GS+ 5.1 برازش داده شدند و از تخمینگر‌های کریجینگ و IDW جهت درون یابی آن‌ها استفاده شد. سپس نقشه‌ی تخمین متغیرها توسط نرم افزارهای Arc GIS 9.2 ترسیم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Ni pollution in leaf of Plantain (Platanus Orientalis) and soil in Rasht city area

نویسندگان [English]

  • Mitra Amini 1
  • Akbar Forghani 2
1 Graduated from Agricultural college, University of Guilan
2 Faculty member
چکیده [English]

Heavy metals are one of the most important and the best known pollutants that its entry into the environment causes to appear damages and different diseases. This study aimed to determine the amount of Nickel concentration in soil and leaves of Platanus Orientalis, estimate and mapping it in Rasht city area by using geostatistic method. To achieve these goals 126 samples of surface soil (0-30 cm) and 76 samples of leaves (Platanus Orientalis) were collected from Rasht city streets. Total concentrations of Nickel in soils and leaves were determined by Atomic Absorption Spectroscopy. Average concentrations obtained for the Nickel in terms of mg/kg would thus be: 35.59 for soil and 2.7 in leaves. soil’s Nickel in the region were lower than threshold alerts and toxicity and about %9.2 of leaf Nickel’s data were above tolerable limit. Spherical model and Linear model fitted better in experimental variogram in GS+ program by using try and error method. kriging and IDW estimator was used for interpolation. Kriging estimation was mapped by using Arc GIS 9.2 software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • geostatistic
  • nickel
  • Variogram
  • Interpolation
  • Rasht