تأثیر قارچ میکوریز بر پتانسیل گیاه پالایی عنصر مس در گل آهار (Zinnia elegans)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار بخش خاکشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار بخش علوم باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

گیاهان زینتی جایگاه ویژه‌‌ای در زیباسازی فضای سبز شهری و صنعتی دارند و شناسایی گونه‌های بیش‌اندوز آن‌ها برای اصلاح خاک‌های آلوده از ارزش قابل توجهی برخوردار است. در این بررسی تأثیر سطوح مختلف مس (صفر، 50، 100، 200، 400 و 800 میلی‌گرم مس در هر کیلوگرم خاک) در شرایط وجود و عدم وجود قارچ آربسکولار میکوریز بر خصوصیات رشدی گل‌ آهار مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل و با قالب طرح کاملاً تصادفی و 5 تکرار در شرایط گلخانه‌ای اجرا شد. گیاهان پس از یک دوره رویشی 70 روزه برداشت و صفاتی مانند طول ساقه و ریشه، تعداد برگ، سطح برگ، حجم ریشه، وزن تر و خشک ساقه و ریشه، درصد کلنیزاسیون میکوریز و غلظت مس اندام هوایی و ریشه آن‌ها اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که تأثیر قارچ میکوریز بر کلیه صفات اندازه‌گیری شده در سطح 1 درصد معنی‌دار شد و به‌ترتیب موجب افزایش91، 83، 92 و 71 درصدی وزن خشک ساقه، وزن تر و خشک ریشه و غلظت مس ریشه نسبت به شاهد غیرمیکوریزی گردید. تأثیر سطوح مس بر طول ساقه در سطح 5 درصد و بر دیگر صفات در سطح یک درصد معنی‌دار شد و سطح 800 میلی‌گرم بر کیلوگرم مس به‌ترتیب موجب کاهش 39، 31، 25 و 97 درصدی تعداد برگ، طول ریشه، درصد کلنیزاسیون میکوریزی و سطح برگ نسبت به شاهد گردید. اثرات متقابل مس و قارچ بر طول ساقه و سطح برگ فاقد تأثیر معنی‌دار، بر تعداد برگ در سطح 5 درصد و بر سایر صفات در سطح یک درصد معنی‌دار شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Mycorrhizal fungi on the phytoremediation potential of copper element in Zinnia (Zinnia elegans)

نویسنده [English]

  • mina naseri 1
چکیده [English]

Ornamental plants have a special position in beautify of the industrial and urban landscape and recognition of hyperaccumulator species for amendment of contaminated soils has a considerable value. The effect of different levels of copper in conditions of presence or absence of mycorrhiza fungi on growth characteristics Zinnia flowers were studied In this research. A factorial experiment with a completely randomized design with 5 replications was conducted in greenhouse conditions. The Plants were harvested after a period of 70 days and some parameters such as shoot and root length, leaf number, leaf area, root volume, shoot and root dry weight, root mycorrhizal colonization percentage and copper concentration in shoot and root were measured. The Results showed that the effect of mycorrhizal fungi on all parameters was significant at the 1% level and Mycorrhizae enhanced shoot dry weight, root fresh and dry weight, and root copper concentration Respectively by 91, 83 , 92 and 71 percent than non-mycorrhizal control. The effect of copper levels were significant on shoot length at 5 % and on the other parameters at 1% percent level. The level of 800 mg/kg of copper decreased the number of leaves, root length, mycorrhizal colonization percentage and leaf area by 39 , 31 , 25 and 97 percent in compare to control Respectively. The interaction between copper and fungi had no significant effect on shoot length and leaf area, but were significant on leaf number at 5 % and on the other parameters at 1 % level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoremediation
  • Zinnia elegans
  • Copper
  • Arbuscular mycorrhizal fungi