دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-266 
جذب نیکل در برخی از خاک‌های آهکی ایران

صفحه 113-127

هادی واثقی؛ کریم شهبازی؛ علی خانمیرزایی


وابستگی اندازه‌گیری‌های هدایت هیدرولیکی اشباع مزرعه‌ای به اندازه استوانه در یک خاک لوم رسی

صفحه 161-175

هیوا خانی چراغبدال؛ حبیب خداوردیلو؛ حسین عسگرزاده؛ شجاع قربانی دشتکی


تأثیر پومیس بر ظرفیت نگهداشت آب در خاک، رشد و عملکرد گلرنگ بهاره در شرایط دیم

صفحه 191-204

داود زارع‌حقی؛ محمدرضا نیشابوری؛ محمد ابراهیم صادق‌زاده ریحان؛ رضا حسن‌پور


تعیین کاربری اراضی برای اهداف کشاورزی و غیر کشاورزی با استفاده از سامانه تصمیم گیری میکرولیز

صفحه 233-246

مسلم ثروتی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی؛ حسن محمدی؛ نیلوفر تیمورپور