بررسی اثر باکتری های محرک رشد بر غلظت برخی عناصر غذایی تحت شرایط آبیاری با آب شور در برنج (Oryza sativa L.)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 موسسه خاک و آب کشور

چکیده

شوری، به دلیل ایجاد سمیت و جلوگیری از جذب آب و عناصر غذایی، یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های رشد گیاهان زراعی و به عنوان مشکل بزرگ کشاورزی است. در این تحقیق تأثیر چهار سویه از باکتری سودوموناس فلورسنت‌دار بر جذب عناصر غذایی تحت شرایط آبیاری با آب شور در برنج مورد بررسی قرار گرفت. به‌این منظور آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل، بر‌اساس طرح پایه کامل تصادفی در چهار تکرار انجام پذیرفت. عامل اول شامل پنج سطح شوری آب آبیاری (700، 1400، 2800، 4200، 5600 میکروزیمنس بر سانتی‌متر) و عامل دوم شامل چهار مایه تلقیح (سودوموناس پوتیدا 4، سودوموناس پوتیدا 11، سودوموناس پوتیدا 108، سودوموناس فلورسنت 169) و یک تیمار بدون تلقیح بود. ریشه نشاء برنج رقم طارم پس از تلقیح با سویه‌های مورد نظر در گلدان‌ها کاشته شدند. آبیاری با تیمارهای مختلف آب شور درطول دوره رشد گیاه در حد اشباع انجام شد. در مرحله گلدهی، از برگ پرچم به منظور تعیین میزان عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم نمونه‌برداری شد. پس از برداشت برای تعیین میزان عناصر غذایی در دانه، نمونه بذر به آزمایشگاه منتقل شد. نتایج نشان داد که با افزایش شوری آب آبیاری، غلظت کلیه عناصر غذایی در برگ و دانه برنج به‌طور معنی‌داری (01/0 P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the role of Plant Growth Promoting Rhizobacteria on concentraition of some elements nutrition under irrigation with saline water in rice (Oryza sativa L.)

نویسنده [English]

  • sareh Rajabi Agereh 1
چکیده [English]

salinity is one of the most limitation factors for crop production in agricultural systems due to the toxic effects and preventing water and nutrients absorption, In this research the efficiency of four strains of Fluorescent pseudomonads on concentration of nutrient elements in rice was determined, under saline conditions. A pot experiment was carried out based on the factorial Completely Randomized Design experiment with four replications. Treatments included interaction between five levels of saline irrigation water (700, 1400, 2800, 4200 and 5600µs/cm from sea water source) and four inoculations (P. putida 11, P. putida 4, P.putida 108 and P.fluorescens 169) and control (non- inoculation). Rice was transplanted in pots after they were inoculated with desired strains. During growing period, the pots were irrigated with treatment of salinity in saturation point. In the flowering stage, flag leaf samples were collected to determine nitrogen, phosphorus and potassium concentration. The amounts of nutrients in seed samples were determined after rice harvesting. Results showed that increase in salinity level caused to decrease in nutrient levels in the leaf and seed significantly (p < 0.01). Inoculation with test strains, on the other hand, led to increase in nutrient concentration. Results also indicated that interactions between bacteria and salinity raised nitrogen and phosphorous level in the rice leaf and seed significantly (at p< 0.01). there were no significant difference between strains in N content of leaf at all salinity levels. Therefore, in saline condition, strains of Fluorescent pseudomonas can be used as growth promoting bacteria of rice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice
  • Salinity
  • Nutrition elements
  • Fluorescent pseudomonads