بررسی تأثیر برخی ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎک بر جذب آرسنیک و کادمیوم توسط گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum)

نوع مقاله : مقاله کامل علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده

در این پژوهش، ﻧﻘﺶ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎک بر جذب آرﺳﻨﯿﮏ و کادمیوم خاک توسط گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum) و نیز توانایی گیاه پالایی آن، مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور منطقه اطراف کارخانه آسفالت شهرستان کلاله، به 6 قطعه (A, B, C, D, E, F) با مساحت تقریبی هر کدام یک هکتار تقسیم شد. مناطق A و D در دو طرف رودخانه، نزدیک‌ترین مناطق به کارخانه آسفالت هستند. یک منطقه غیر آلوده نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. مقدار تجمع آرسنیک در گیاهان جمع‌آوری شده از کرت‌های A و D (83/6 و 18/6 میلی‌گرم آرسنیک بر کیلوگرم وزن خشک گیاه) از حد مجاز در گیاه بیشتر می‌باشد. همچنین بیشترین میزان جذب کادمیوم در کرت A (58/1 میلی‌گرم کادمیوم بر کیلوگرم وزن خشک گیاه) و بعد از آن کرت D با مقدار جذب (41/1 میلی‌گرم کادمیوم بر کیلوگرم وزن خشک گیاه) مشاهده شد که در هر دو کرت بیشتر از حد مجاز استاندارد بوده است. با توجه به نتایج، بین ظرفیت تبادل کاتیونی و کربن آلی خاک با آرسنیک و کادمیوم جذب شده در گیاه همبستگی منفی دیده شد. در پژوهش حاضر، مقدار آرسنیک جذب شده در گیاهان مناطقی که اسیدیته و شوری بالاتری داشتند، بیشتر بوده است. با توجه به این که شاخص تجمع زیستی هم در ریشه و هم در اندام هوایی برای هر دو فلز آرسنیک و کادمیوم، در تمام کرت‌ها کوچک‌تر از یک بود، گیاه خارمریم نمی‌تواند گیاه بیش اندوز، برای این دو عنصر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of some soil properties on arsenic and cadmium uptake by Silybum marianum

نویسنده [English]

  • zahra arabi
چکیده [English]

In this study the effects of some soil properties on uptake arsenic and cadmium by Silybum marianum was studied. To this end surrounding area asphalt plant of city Kalaleh, was divided to 6 pieces (A, B, C, D, E, F), with an area of approximately one hectare. Plots A and D on both sides of the river, are the nearest areas asphalt plant. Also a Non-polluting area as a control was considered. Arsenic accumulation in plants collected from plots A and D (6.83 and 6.18 mg arsenic per kg of plant dry weight) is greater than the plant permitted limit. The highest uptake of cadmium was observed in plot A (1.58 mg Cd per kg of plant dry weight) and then plot D (1.41 mg Cd per kg of plant dry weight) that in both plots were more than permitted standard limits. In the present study, between the CEC and soil organic carbon, with arsenic and cadmium uptake by the plant, a negative correlation was observed, so that areas with lower CEC and soil organic carbon, arsenic and cadmium levels were higher in plants. In the present study, the arsenic amount in plants in areas with high acidity and salinity was higher. Considering that bioaccumulation factor in the roots and shoots for both metal, in all plots was smaller than one, the plant can not be as a hyper accumulator for these metals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Asphalt"
  • "heavy metal"
  • "Phytoremediation"
  • "Silybum marianum"